ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สมัครแต่ละกิจกรรม

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรมบังคับ จำนวนที่รับ สถานะ จำนวนนักเรียนที่สมัคร
1 กิจกรรมลูกเสือเสนา 252
สมัครได้
252
2 กิจกรรมเนตรนารี 121
สมัครได้
121
3 กิจกรรมลูกเสือสมุทร 50
สมัครได้
41
4 กิจกรรมเนตรนารีสมุทร 50
สมัครได้
28
5 กิจกรรมยุวกาชาด 120
สมัครได้
120
6 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 60
ปิดรับสมัคร
60