ข้อมูล กิจกรรมเนตรนารี

จำนวนที่รับ 121

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม

1

นางธนาภา คุ้มมงคล

รายระเอียดการแต่งกาย

- รับเฉพาะนักเรียนหญิง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน. 118 คน
- เครื่องแต่งกาย ชุดลูกเนตรนารี สีเขียวเข้ม พร้อมติดสัญลักษณ์ ป้ายชื่อ และอุปกรณ์ ดังนี้
- 1. อินทนูสีเลือดหมู
- 2. หมวกเนตรนารีสีเขียว
- 3. ผ้าผูกคอสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีเหลือง
- 4. วอกเกิ้น
- 5. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเนตรนารีสีทอง
- 6. ถุงเท้าสั้นสีขาว
- 7. รองเท้านักเรียนสีดำ
- 8. เสื้อแขนสั้นสีเขียว
- 9. กระโปรงสีเขียว
- 11. ป้ายชื่อโรงเรียน
- 12. อกเสื้อด้านขวา ติดแถบผ้าสีแดงปักชื่อ-สกุล สีเหลือง
- 13. เครื่องหมายเนตรนารี

ห้อง

ม.1

จำนวนที่รับทั้งหมด

121

สถานะของกิจกรรมบังคับ

   
 
รายชื่อนักเรียนประจำกิจกรรมบังคับ
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 31429 เบญญาภา ทองปลิว 1/11 2020-07-04 12:06:01
2 31431 ปุณยวีร์ บุตรดี 1/11 2020-07-04 12:03:58
3 31443 สุกฤตา แก้วเลิศดิลก 1/11 2020-07-04 12:03:36
4 31439 วรัญญา ฤทธิ์มาก 1/11 2020-07-04 11:30:25
5 31434 แพรวา ทองเกลียว 1/11 2020-07-04 11:30:02
6 31442 ศิรินภา ใจวงศ์ 1/11 2020-07-04 11:29:41
7 31440 วรัญญา ศรเพ็ชร 1/11 2020-07-04 11:29:10
8 31516 พรนภัส ยีตำ 1/13 2020-07-04 11:08:45
9 31476 มธุริน นูสารี 1/12 2020-07-04 10:41:28
10 31444 สุวารี เอี่ยมละออ 1/11 2020-07-04 10:06:54
11 30157 พรรณวศา แจ่มดวง 1/2 2020-07-04 08:33:41
12 31397 ศุภวาส กลิ่นผกา 1/10 2020-07-04 08:13:59
13 31376 จันทรา อุคำ 1/10 2020-07-04 07:48:54
14 31427 ธิดารัตน์ สีหอม 1/11 2020-07-03 23:06:16
15 30164 เอริเวีย จอห์นส 1/2 2020-07-03 22:36:42
16 31510 ณภัทรฌา อนุรักษ์ 1/13 2020-07-03 22:16:21
17 30152 ขวัญข้าว ฤทธิ์บัณฑิตย์ 1/2 2020-07-03 22:04:17
18 31441 ศรุตา รุกขเจริญ 1/11 2020-07-03 22:04:06
19 30121 ดุษฎี ไกรวานิช 1/1 2020-07-03 21:45:24
20 31087 องค์อินทร์ อินทนาคม 1/3 2020-07-03 21:41:42
21 31607 ธสุธิดา การฉวี 1/15 2020-07-03 21:33:14
22 31526 อินทิรา สโมสร 1/13 2020-07-03 21:24:03
23 31468 ฐิติกา คำรังษี 1/12 2020-07-03 21:16:14
24 31057 อุรัสยา ธรรมเนียมงาม 1/2 2020-07-03 21:14:42
25 30159 มณิสรา ชาญชิต 1/2 2020-07-03 21:14:34
26 31619 วิภาวรรณ ปั้นสง่า 1/15 2020-07-03 21:13:22
27 31509 ชลธิชา พูลเอี่ยม 1/13 2020-07-03 21:08:49
28 30151 กัญวรินทร์ พงษ์ศักดิ์ 1/2 2020-07-03 21:04:48
29 30154 ณัชชา ดีปะวี 1/2 2020-07-03 20:44:05
30 31259 อินทิรา ฤทธิ์ภักดี 1/7 2020-07-03 20:42:27
31 30156 นันท์นภัส ราชเล็ก 1/2 2020-07-03 20:41:55
32 31552 กมลวรรณ กลิ่่นเจริญ 1/14 2020-07-03 20:23:55
33 31507 กชนันท์ พงษ์อาจหาญ 1/13 2020-07-03 20:18:47
34 31071 ธีราพร จันทร์พิมาย 1/3 2020-07-03 20:15:09
35 31149 กรรณิการ์ ผิวผลาผล 1/5 2020-07-03 20:10:56
36 31511 ณัฐชา วิเชียรฉาย 1/13 2020-07-03 20:09:46
37 31247 ธัญชนก แก้วโสภา 1/7 2020-07-03 20:07:49
38 31329 กนกวรรณ เล็ดลอด 1/9 2020-07-03 20:07:00
39 31194 กัณฑิมาศ รอดบาง 1/6 2020-07-03 20:01:59
40 31479 สุภลักษณ์ โพธิ์พอน 1/12 2020-07-03 20:00:15
41 31210 วรรณวิสา ยังเปรมปรี 1/6 2020-07-03 19:54:14
42 31089 อริสา ยิ้มประยูร 1/3 2020-07-03 19:52:03
43 31113 เบญจพร อบมาเนตร 1/4 2020-07-03 19:46:38
44 31398 สุพิชญา บุญม่วง 1/10 2020-07-03 19:46:26
45 31072 นันท์นภัส สุนทรปาน 1/3 2020-07-03 19:44:01
46 31107 ฐิติยาภรณ์ อยู่เย็น 1/4 2020-07-03 19:43:07
47 31203 นิลาวรรณ์ พุกธิวา 1/6 2020-07-03 19:41:14
48 31213 สุชานันท์ สินอยู่ 1/6 2020-07-03 19:38:25
49 31301 ภัทร์วดี อาจคำไพร 1/8 2020-07-03 19:38:10
50 31159 ณัฐภัทร เกตุศรี 1/5 2020-07-03 19:37:14
51 31304 ศลิษา กัลยา 1/8 2020-07-03 19:34:39
52 31512 ธิดารัตน์ กรมเวช 1/13 2020-07-03 19:33:09
53 31155 จุฑามาศ พรมพิลา 1/5 2020-07-03 19:29:37
54 31300 ภครนรรท์ เอี่ยมภูงา 1/8 2020-07-03 19:29:31
55 31068 ธมลวรรณ ขวัญมา 1/3 2020-07-03 19:28:52
56 31298 พิชญธิดา กลั่นกลอง 1/8 2020-07-03 19:28:51
57 31245 ณัฐณิชา ศิริเวช 1/7 2020-07-03 19:25:38
58 31069 ธัญลักษณ์ พลศิลา 1/3 2020-07-03 19:23:27
59 31208 รัตนา ทำชารี 1/6 2020-07-03 19:21:39
60 31253 พิมพ์ณดา กุลพงศ์วิไชย 1/7 2020-07-03 17:17:54
61 31463 กัลยกร มานิตย์ 1/12 2020-07-03 17:17:54
62 31075 ประภัสศร บุญตา 1/3 2020-07-03 17:17:43
63 31121 รินรดา พ่วงพูน 1/4 2020-07-03 17:17:40
64 31378 ณชลนิภา ชูตระกูลใหญ่ 1/10 2020-07-03 17:17:15
65 31475 ภูริชญา ชุ?่มธิ 1/12 2020-07-03 17:16:42
66 31168 วีรสุดา คุณประทุม 1/5 2020-07-03 17:15:18
67 31154 จิราภา หอมดอกพลอย 1/5 2020-07-03 17:15:05
68 31332 ชนกนันท์ ม่วงโมรา 1/9 2020-07-03 17:14:58
69 31605 ธนพร ขำเขียว 1/15 2020-07-03 17:14:19
70 31610 ปรีดาภรณ์ ชื่่นชม 1/15 2020-07-03 17:14:07
71 31599 กุลชญา น้อยล้ำ 1/15 2020-07-03 17:14:04
72 31246 ณัฐนิชา ขุนทอง 1/7 2020-07-03 17:13:41
73 31257 วัชราภรณ์ วงศ์แก้ว 1/7 2020-07-03 17:13:24
74 31508 ชนาภา บัวเผื่อนหอม 1/13 2020-07-03 17:13:13
75 31287 ชญาภา เทพวงศ์ 1/8 2020-07-03 17:11:31
76 31114 ปัญจรัตน์ กล่อมเสนาะ 1/4 2020-07-03 17:10:55
77 31116 พิชญ์ธิดา ผ่องศรีนวล 1/4 2020-07-03 17:10:54
78 31553 กิตติมา สีหมากสุข 1/14 2020-07-03 17:10:34
79 31471 ธาราทิพย์ เพ็ชรแดง 1/12 2020-07-03 17:10:14
80 31480 อารียา นพรัตน์นภาลัย 1/12 2020-07-03 17:10:14
81 31207 ภัทรนันท์ โคกขุนทด 1/6 2020-07-03 17:10:10
82 31567 ภัทราพร กาเฟื่อง 1/14 2020-07-03 17:09:12
83 31394 ภิรมณ์รักษ์ เฉลยภาพ 1/10 2020-07-03 17:09:09
84 31602 ชรินทร์ทิพย์ ใครอุบล 1/15 2020-07-03 17:08:41
85 31150 กฤษณา อุดทะอิน 1/5 2020-07-03 17:08:12
86 31252 ปัทมพร โยปทุม 1/7 2020-07-03 17:07:31
87 31608 ธัญวรัตน์ วิโรจน์ศิริ 1/15 2020-07-03 17:07:26
88 31625 อรพรรณ อ่ำทอง 1/15 2020-07-03 17:07:00
89 31115 ปิยธิดา จันทร์ตรี 1/4 2020-07-03 17:06:54
90 31469 ณัฐาวดี คนเทศ 1/12 2020-07-03 17:06:10
91 30122 นัชชา เพ็ชรดี 1/1 2020-07-03 17:05:47
92 31283 กรกนก นาชัยฤทธิ์ 1/8 2020-07-03 17:05:28
93 31346 สุภัทสรา บุญไชยแสน 1/9 2020-07-03 17:05:21
94 31122 วิชิตา แจ่มสวัสดิ์ 1/4 2020-07-03 17:05:15
95 31341 ภัสส์ปภานันท์ สิริจุลลภัสร์ 1/9 2020-07-03 17:05:07
96 31125 สุจิรา คล้ายนุช 1/4 2020-07-03 17:04:24
97 31600 จิดาภา ป่ินทอง 1/15 2020-07-03 17:04:01
98 31086 สโรชา ทิพยทัศนัน 1/3 2020-07-03 17:04:00
99 31338 พิชญธิดา จิตรนอก 1/9 2020-07-03 17:03:44
100 31157 ฐนิชา กึ่งกลาง 1/5 2020-07-03 17:03:43
101 30184 ภัทรภร มานะกุล 1/1 2020-07-03 17:03:22
102 31059 เกตุมณี อ่างแก้ว 1/3 2020-07-03 17:03:20
103 31152 กุลสตรี กุลพิพิธ 1/5 2020-07-03 17:03:11
104 31474 พัชริดา ประตูมาต 1/12 2020-07-03 17:02:48
105 31606 ธรรศวรา ศรีอุไร 1/15 2020-07-03 17:02:40
106 31250 บุษบากร ศรีเฉลา 1/7 2020-07-03 17:02:38
107 31308 อรณิชา แจ้งเรืองทอง 1/8 2020-07-03 17:02:37
108 31060 จินต์มณี พูดเพราะ 1/3 2020-07-03 17:02:10
109 31118 รมิดา พฤกพานิช 1/4 2020-07-03 17:02:08
110 31522 มีนา ยืนยง 1/13 2020-07-03 17:01:54
111 31597 กมลชนก ศิลาฤทธิพันธ์ 1/15 2020-07-03 17:01:47
112 31426 ธาริษา อุ่มวงศ์ 1/11 2020-07-03 17:01:44
113 31309 อาทิตา ภูมิลา 1/8 2020-07-03 17:01:40
114 31466 ชัญญานุช หาระสาร 1/12 2020-07-03 17:01:34
115 31084 วนิดา พร้อมสุข 1/3 2020-07-03 17:01:32
116 31076 ปริยากร วงค์กลาง 1/3 2020-07-03 17:01:12
117 31078 ภคมน คุ้มเผื่อน 1/3 2020-07-03 17:01:10
118 31339 ภัทรวดี มูลวัล 1/9 2020-07-03 17:00:55
119 30118 ญาณิศา โคตรพงษ์ 1/1 2020-07-03 17:00:49
120 31291 ณัฐชยา พุ่มรอด 1/8 2020-07-03 17:00:37
121 31064 ญาณิกา จิโนวงษ์ 1/3 2020-07-03 17:00:36