ข้อมูล กิจกรรมลูกเสือสมุทร

จำนวนที่รับ 50

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม

1

นายปราโมช พันธุเมฆินทร์

รายระเอียดการแต่งกาย

- รับเฉพาะนักเรียนชาย. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน. 50 คน
- เครื่องแต่งกาย ชุดลูกเสือเหล่าสมุทร สีขาว พร้อมติดสัญลักษณ์ ป้ายชื่อ และอุปกรณ์ ดังนี้
- 1. หมวกกะลาสี สีขาว
- 2. ผ้าผูกคอสีเลือดหมู
- 3. เข็มขัดหนังสีขาว หัวเข็มขัดโลหะหน้าเสือสีทอง
- 4. ถุงเท้ายาวสีขาว
- 5. รองเท้าผ้าใบนักเรียนสีดำ
- 6. เสื้อกะลาสีสีขาวแขนสั้น
- 7. กระโปรงสีขาว
- 8 ป้ายชื่อโรงเรียน

ห้อง

ม.1

จำนวนที่รับทั้งหมด

50

สถานะของกิจกรรมบังคับ

   
 
รายชื่อนักเรียนประจำกิจกรรมบังคับ
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 31546 สิทธิ์พงษ์ ตุ้มทอง 1/13 2020-07-20 21:55:00
2 31541 เมธา เทพนิมิตร 1/13 2020-07-20 21:54:23
3 31534 ธนสิทธิ์ วันเวียน 1/13 2020-07-20 21:53:49
4 31527 กิตติทัต ท้วมมัย 1/13 2020-07-20 21:53:14
5 31134 เบญจพล โหมดน้ำ 1/4 2020-07-20 21:20:37
6 31350 ชัชวาล เขื่อนแก้ว 1/9 2020-07-14 00:06:28
7 31490 บีกัส กุมาร? ซิงห์ 1/12 2020-07-08 07:52:53
8 31593 สงกรานต์ จันทวงษ์ 1/14 2020-07-07 20:05:05
9 31461 สุตปลื้ม บุญยังประเสริฐ 1/11 2020-07-04 19:30:22
10 31320 พัทธดนย์ ธนาธรรมรัตน์ 1/8 2020-07-04 13:56:06
11 30135 ณฐกร จิ๋วเจริญ 1/1 2020-07-04 11:54:40
12 31630 เจษฎาภรณ์ ยุบลมล 1/15 2020-07-04 11:15:50
13 31578 ณัฐพัชร พระเดิมรอด 1/14 2020-07-04 06:52:22
14 30149 เอกนัฐ หฤแสง 1/1 2020-07-03 22:15:13
15 31355 ปุณยวีร์ ชูนุ้ย 1/9 2020-07-03 21:21:56
16 31758 สุริยา สิงห์ศรีดา 1/2 2020-07-03 21:17:22
17 31190 สุธี อุ่มบางตลาด 1/5 2020-07-03 21:08:30
18 31577 ณัฐพล โมกมัน 1/14 2020-07-03 20:58:01
19 31361 พุฒิพงค์ บุญศรี 1/9 2020-07-03 20:38:07
20 31462 อนิวัตติ์ จุลจงกล 1/11 2020-07-03 20:21:03
21 31366 สุธา โกฐเนตร 1/9 2020-07-03 20:02:44
22 31404 ณราชัย ขวาไทย 1/10 2020-07-03 19:52:18
23 31595 สุวพิชญ์ มีบุ 1/14 2020-07-03 19:34:51
24 31347 กรวิชญ์ ศิริภาพ 1/9 2020-07-03 19:33:27
25 31279 เวธัส แก่นเกลี้ยง 1/7 2020-07-03 19:32:14
26 31281 สุรชัย กลั่นบุบผา 1/7 2020-07-03 19:27:15
27 31499 รัชพล วิญญกูล 1/12 2020-07-03 19:19:04
28 31529 จิรภัทร สะหวาวิชัย 1/13 2020-07-03 17:19:06
29 31148 สิทธิพร แสงดาว 1/4 2020-07-03 17:18:25
30 31539 ภิรกร จำนงศาสตร์ 1/13 2020-07-03 17:14:59
31 30146 รวิภัทร บริรักษ์มีพาวงศ์ 1/1 2020-07-03 17:12:23
32 30133 เฉลิมชัย ทมโยธา 1/1 2020-07-03 17:12:13
33 31146 สราวุฒิ มณฑาถวิล 1/4 2020-07-03 17:11:48
34 30134 ชวภณ ดิษฐสอน 1/1 2020-07-03 17:07:52
35 31368 อดิศร อาจทวีกุล 1/9 2020-07-03 17:04:50
36 31353 ปิยพัชร สถาพรวจนา 1/9 2020-07-03 17:04:28
37 31633 ต้นเพชรใส เพ็งแสน 1/15 2020-07-03 17:04:20
38 31360 พีรพล เอกสกุลพันธ์ 1/9 2020-07-03 17:02:29
39 31232 ภรัณยู วงศ์ธีรเมธ 1/6 2020-07-03 17:01:41
40 30141 ปวริศ จงดี 1/1 2020-07-03 17:01:27
41 31145 ศตเนติ แจ้งหิรัญ 1/4 2020-07-03 17:01:10