ข้อมูล กิจกรรมยุวกาชาด

จำนวนที่รับ 120

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม

1

นางสาวณัฏฐ์วรินท์. บุญราศรี

รายระเอียดการแต่งกาย

- รับเฉพาะนักเรียนหญิง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน. 118 คน
- เครื่องแต่งกาย ชุดยุวกาชาด สีฟ้าอมเทา พร้อมติดสัญลักษณ์ ป้ายชื่อ และอุปกรณ์ ดังนี้
- 1. หมวกยุวกาชาดสีกรมท่าติดเครื่องหมาย
- 2. อินทนูติดตัวเลขบอกระดับเป็นโลกะเงิน
- 3. ป้ายชื่อโรงเรียน
- 4. ผ้าผูกคอสามเหลี่ยมมุมฉาก สีกรมท่า
- 5. กระโปรงสีฟ้าอมเทา
- 6. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอมเทา
- 7. อกเสื้อด้านขวา ติดแถบผ้าสีขาวปักชื่อ-สกุล สีน้ำเงิน
- 8. รองเท้านักเรียนสีดำ
- 9. ถุงเท้าสั้นสีขาว. ไม่มีลวดลาย
- 10. เครื่องสมาชิกยุวกาชาด
- 11. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดยุวกาชาดสีเงิน

ห้อง

ม.1

จำนวนที่รับทั้งหมด

120

สถานะของกิจกรรมบังคับ

   
 
รายชื่อนักเรียนประจำกิจกรรมบังคับ
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 31445 อรัญญา พันธ์รักษา 1/11 2020-07-04 12:16:31
2 31430 ปาริตา สิมดี 1/11 2020-07-04 12:08:22
3 31423 ดุจรวี เหมือนหนู 1/11 2020-07-03 21:00:46
4 31198 ชลธิชา จันทร์ดา 1/6 2020-07-03 20:53:50
5 30163 สุพิชญา เมืองโคตร 1/2 2020-07-03 20:51:44
6 30160 รินลดา จงขวัญยืน 1/2 2020-07-03 20:51:04
7 30155 ธนภร ปัทมโยธิน 1/2 2020-07-03 20:49:10
8 30153 ณัชชา คุ้มสมบัติ 1/2 2020-07-03 20:48:58
9 31345 สิริรักษ์ เขียวพุ่มพวง 1/9 2020-07-03 20:47:40
10 30150 กมลทิพย์ เต็มสี 1/2 2020-07-03 20:46:29
11 31334 ณภัทรวดี เมืองสอง 1/9 2020-07-03 20:45:14
12 30161 วริศรา เอี่ยมสำอางค์ 1/2 2020-07-03 20:44:44
13 31518 พิรวรรณ ขันทับไทย 1/13 2020-07-03 20:43:44
14 31056 สุพิชชา เรไร 1/2 2020-07-03 20:43:04
15 30158 ภรมาภา หนูบุญรักษ์ 1/2 2020-07-03 20:42:47
16 31085 ศุภัชญา ยอดจักร์ 1/3 2020-07-03 20:40:01
17 31289 ชาลิสา คำทุย 1/8 2020-07-03 20:39:54
18 31070 ธีมาพร อยู่สุข 1/3 2020-07-03 20:39:22
19 31204 เบญจมาศ นารีบุตร 1/6 2020-07-03 20:37:02
20 31465 ขวัณนภา ไหชัย 1/12 2020-07-03 20:30:22
21 31617 พิมมาดา มากมูล 1/15 2020-07-03 20:19:41
22 31379 ณภัทร กงดัด 1/10 2020-07-03 20:12:21
23 31106 เขมจิรา แข็งขัน 1/4 2020-07-03 20:10:44
24 31514 ปวรรัตน์ มูลวรรณ์ 1/13 2020-07-03 20:04:12
25 31556 ชิตาภา ฮ่มป่า 1/14 2020-07-03 20:00:16
26 31343 ยศสรัล รอดบาง 1/9 2020-07-03 19:59:53
27 31258 อคัมย์สิริ เขียวละออ 1/7 2020-07-03 19:53:55
28 31123 สวามินี สวมศิริ 1/4 2020-07-03 19:51:30
29 31473 ปภาว?รินทร์? เตชะ?ดี 1/12 2020-07-03 19:51:29
30 30131 สวรส อ่อนอิ่มสิน 1/1 2020-07-03 19:46:10
31 30185 แพรวรุ่ง กำคำเพ็ชร 1/1 2020-07-03 19:42:04
32 31419 เกวรินทร์ เดชธรรมศิริ 1/11 2020-07-03 19:39:15
33 31256 รัตนาวลี มณีศรีขำ 1/7 2020-07-03 19:36:44
34 31112 นัชชา จันลอย 1/4 2020-07-03 19:36:35
35 31566 พิมพ์ภัค พุฒิเนาวพัฒน์ 1/14 2020-07-03 19:35:23
36 31067 เด็กหญิงสุพิชญา นิยากาศ 1/3 2020-07-03 19:34:15
37 31565 พัตรพิมล หล้าล้ำ 1/14 2020-07-03 19:33:53
38 31477 ศิริพิศนภา กล้าหาญ 1/12 2020-07-03 19:33:41
39 31211 วาสนา วีระรัตน์ตระกูล 1/6 2020-07-03 19:33:34
40 31603 ณัฐณิชา อินทร์หอม 1/15 2020-07-03 19:33:30
41 30117 ชัญญา กลิ่นแก้ว 1/1 2020-07-03 19:32:36
42 31240 จิราพัชร ชื่นตา 1/7 2020-07-03 19:32:24
43 31239 กวิตตา ไชยทอง 1/7 2020-07-03 19:32:09
44 31108 ณัฐฐาพร ขีลีเรือง 1/4 2020-07-03 19:32:08
45 31611 ปิยวรรณ ดีนาน 1/15 2020-07-03 19:30:20
46 31559 ณิชาภัทร เจริญสม 1/14 2020-07-03 19:27:29
47 31561 บุญธิชา น้อยมาก 1/14 2020-07-03 19:27:01
48 31151 กานต์ธิดา รัตตกูล 1/5 2020-07-03 19:26:44
49 31571 ศิริลักษณ์ ทองด้วง 1/14 2020-07-03 19:26:30
50 31570 ศศิกานต์ เรียงทอง 1/14 2020-07-03 19:25:07
51 31158 ณัฐฐิญา พานทอง 1/5 2020-07-03 19:24:32
52 31374 กัญญาภัค ใยสอด 1/10 2020-07-03 19:19:41
53 31090 อารีลดา อรุณศรี 1/3 2020-07-03 19:19:16
54 30126 พิมพ์กัญญพร สนธิประเสริฐ 1/1 2020-07-03 19:17:49
55 31560 นภัสสร ศรีสัมพันธ์ 1/14 2020-07-03 17:19:05
56 31521 มาลินี กำเนิดเหมาะ 1/13 2020-07-03 17:18:55
57 31065 ณัฐฐริณีย์ จำรัส 1/3 2020-07-03 17:17:51
58 31251 ปณิตา เงินประเสริฐ 1/7 2020-07-03 17:17:33
59 31393 ภิญญาภัทร ขิมอุทัย 1/10 2020-07-03 17:16:56
60 31375 จตุทิพย์ ต่างใจ 1/10 2020-07-03 17:16:35
61 31303 รุ่งฤดี นามวิชัย 1/8 2020-07-03 17:15:55
62 31293 ธนวรรณ ทองศรี 1/8 2020-07-03 17:15:47
63 31391 ภัณฑิลา พงษ์สุวรรณ 1/10 2020-07-03 17:15:45
64 31385 พรรณิภา ทองหลง 1/10 2020-07-03 17:15:33
65 31335 ณัฐณิชา พันโภคา 1/9 2020-07-03 17:15:16
66 31623 สุชญา จันทร์ขจร 1/15 2020-07-03 17:14:28
67 31110 ดารารัตน์ ชาติบุษย์ 1/4 2020-07-03 17:14:09
68 31563 ปิญารัตน์ แขกรัมย์ 1/14 2020-07-03 17:12:53
69 31399 สุภัสสรา เผือกบุญรอด 1/10 2020-07-03 17:11:42
70 31074 เบญจรัตน์ พุทธรักษา 1/3 2020-07-03 17:11:29
71 31156 ชนิภรณ์ เจริญพวง 1/5 2020-07-03 17:11:26
72 31525 สุภัชชา เต็งการณ์กิจ 1/13 2020-07-03 17:10:32
73 31478 ศุพรรณษา สังข์ทอง 1/12 2020-07-03 17:09:28
74 31464 กุลจิรา ลอยลิบ 1/12 2020-07-03 17:09:19
75 31212 สลิลลาลัล เทียมโมท 1/6 2020-07-03 17:09:01
76 30130 ศศิวิมล ปานเจริญ 1/1 2020-07-03 17:08:51
77 31377 ชนาภา อั้นน้อย 1/10 2020-07-03 17:08:45
78 31244 ณัฐกฤตา กริ่มใจ 1/7 2020-07-03 17:08:26
79 31517 พิชญาภา ถ้ำแก้ว 1/13 2020-07-03 17:07:48
80 31389 พิมผมาศ เนินงาม 1/10 2020-07-03 17:07:42
81 31063 ชลธิชา ชังชั่ว 1/3 2020-07-03 17:07:39
82 31305 ศศิวิมล รักระเบียบ 1/8 2020-07-03 17:07:33
83 31373 กชกร วิสาทา 1/10 2020-07-03 17:06:09
84 31609 นภาพร รวงผึ้ง 1/15 2020-07-03 17:05:36
85 31162 ปราณปรียา เเซ่โค้ว 1/5 2020-07-03 17:04:57
86 31243 ณัฏฐ์นรี แซ่โค้ว 1/7 2020-07-03 17:04:55
87 31061 จิรภา คำอ้น 1/3 2020-07-03 17:04:37
88 31081 ยุธิดา ศรีโนทัย 1/3 2020-07-03 17:04:34
89 30128 วรรณวิสา ยิ้มใหญ่ 1/1 2020-07-03 17:04:14
90 31342 เมธาวี ภูริผล 1/9 2020-07-03 17:04:13
91 31568 โมรีรัตน์ เฉลิมมิตร 1/14 2020-07-03 17:04:13
92 31569 วิลาสินี โพระกัน 1/14 2020-07-03 17:03:57
93 31288 ชมพูนุช เพ็งเจริญ 1/8 2020-07-03 17:03:11
94 31111 ธิภาพร บุญยะรัตน์ 1/4 2020-07-03 17:03:06
95 31290 ชุติกาญจน์ แซ่เซ็น 1/8 2020-07-03 17:03:05
96 31127 อรอุมา ชอบเพราะ 1/4 2020-07-03 17:02:33
97 30120 ณิชาภัทร พานชาตรี 1/1 2020-07-03 17:02:20
98 31306 สโรชา ชัยมงคล 1/8 2020-07-03 17:02:15
99 31105 กัญธิชา พระฉาย 1/4 2020-07-03 17:02:12
100 31621 ศศิผกา ชิณกะธรรม 1/15 2020-07-03 17:02:11
101 31124 สาริศา วิวัฒน์ชัยมณี 1/4 2020-07-03 17:01:56
102 31618 รัตติกาล พิมสวรรค์ 1/15 2020-07-03 17:01:45
103 30129 วรินทร ช่างสากล 1/1 2020-07-03 17:01:42
104 31554 จุฬาลักษณ์ เปี้ยจันทึก 1/14 2020-07-03 17:01:32
105 31482 อินทิรา แจ่มจันทร์ 1/12 2020-07-03 17:01:28
106 30119 ณัฐรดา เงินประเสริฐ 1/1 2020-07-03 17:01:26
107 30124 ปาลีรัฐ เสนาป่า 1/1 2020-07-03 17:01:22
108 31292 ทิวาพร พรมแก้ว 1/8 2020-07-03 17:01:21
109 31077 พิมพ์ภินันท์ บูรณ์เจริญ 1/3 2020-07-03 17:01:19
110 31160 นภัสสร เม้ยกำเนิด 1/5 2020-07-03 17:01:19
111 31241 ฐานิสา ศรทอง 1/7 2020-07-03 17:01:14
112 31080 มณีรัตน์ พันธุ์เเตง 1/3 2020-07-03 17:01:13
113 31255 เมธาพร แก้วกัลยา 1/7 2020-07-03 17:01:13
114 31254 มนัสนันท์ ลับเเล 1/7 2020-07-03 17:01:07
115 31284 กฤษณา รักอู่ 1/8 2020-07-03 17:01:05
116 31083 วณิชา พุกประจบ 1/3 2020-07-03 17:01:04
117 31073 นันทิภรณ์ นิตยวัน 1/3 2020-07-03 17:00:57
118 31286 เขมจิรา แซ่อึ้ง 1/8 2020-07-03 17:00:55
119 31082 วชิรญาณ์ ศรีบัว 1/3 2020-07-03 17:00:52
120 31079 ภณิดา ศรีประย่า 1/3 2020-07-03 17:00:37