ข้อมูลครูโรงเรียนธัญรัตน์

 

 

 
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์
กลุมสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th