• Home /
  • Dashboard V.1

ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนธัญรัตน์

ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 พ31207 เปตอง ม.4 35
ครูณัฐพงศ์ สายสงเคราะห์ ครูเพิ่มเติม
2 พ31219 เทเบิลเทนนิส ม.4 35
ครูปารวี สายแสง ครูเพิ่มเติม
3 ศ31221 ดนตรีพื้นบ้าน ม.4 35
ครูธีรพงศ์ บุตรแก้ว ครูเพิ่มเติม
4 ศ31222 ละครสร้างสรรค์ ม.4 35
ครูวนิชญา เครือแดง ครูเพิ่มเติม
5 ท31213 การใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าฯ ม.4 35
ครูเขมจิรา มณีขัติย์ ครูเพิ่มเติม
6 ง31282 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4 35
ครูฐปนนท์ โชคสกุล ครูเพิ่มเติม
7 ง31286 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 35
ครูอำนาจ หมื่นหาญ ครูเพิ่มเติม
8 จ31208 ภาษาจีนเพิ่มเติม ม.4 35
ครูฑิตยา กองแก้ว ครูเพิ่มเติม