ดูจำนวนผู้สมัครนุมนุม

 

รหัสวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม
จำนวนที่รับได้
สถานะ
จำนวนนักเรียนที่รับแล้ว
1 ง22223 ช่างในบ้าน 60
สมัครได้
41
2 ง22224 การขาย 60
สมัครได้
56
3 พ22202 แบดมินตัน 60
สมัครได้
59
4 พ22208 มวยไทย 60
สมัครได้
49
5 ศ23204 ปฏิบัติดนตรีสากล 80
สมัครได้
76
6 ศ23203 วาดเส้นด้วยดินสอสี 50
สมัครได้
50
7 ง32221 ช่างปักด้วยมือ 45
สมัครได้
31
8 ง32261 ช่างอาหารอบ 45
ปิดรับสมัคร
45
9 ง32269 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 45
สมัครได้
38
10 ง32267 ช่างถ่ายภาพ 45
สมัครได้
2
11 ศ32201 งานพิมพ์สกรีนผ้า 45
ปิดรับสมัคร
25
12 ศ32202 การเขียนภาพสีน้ำ 45
ปิดรับสมัคร
45
13 ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย 45
สมัครได้
15
14 พ32209 เซปักตะกร้อ 45
ปิดรับสมัคร
45
15 ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย 45
ปิดรับสมัคร
45
16 ง33263 บัญชี 45
สมัครได้
8
17 ง33265 ดอกไม้สด 45
ปิดรับสมัคร
45
18 ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้ 45
ปิดรับสมัคร
45
19 พ33206 แบดมินตัน 45
ปิดรับสมัคร
45
20 ศ33202 งานผ้าบาติก 45
ปิดรับสมัคร
45
21 ศ33201 ทฤษฎีสี 45
สมัครได้
36
22 พ21210 เน็ตบอล 80
สมัครได้
57
23 ง23264 ช่างโลหะเบื้องต้น 80
สมัครได้
70
24 ศ32206 ประพันธ์เพลงเบื้องต้น 45
สมัครได้
15
25 ง 33252 ช่างไม้ 45
ปิดรับสมัคร
45
26 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล 60
สมัครได้
48
27 ง32267 ช่างถ่ายภาพ 45
ปิดรับสมัคร
45

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th