ดูจำนวนผู้สมัครนุมนุม

 

รหัสวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม
จำนวนที่รับได้
สถานะ
จำนวนนักเรียนที่รับแล้ว
1 ง21262 การปลูกพืชผักสวนครัว 80
สมัครได้
54
2 พ21204 ฟุตบอล 80
ปิดรับสมัคร
80
3 ศ21208 ปฏิบัติดนตรีและขับร้อง 80
สมัครได้
74
4 ง22223 ช่างในบ้าน 70
สมัครได้
59
5 ง22224 การขาย 70
สมัครได้
53
6 พ22202 แบดมินตัน 70
สมัครได้
70
7 ง31261 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ 45
สมัครได้
8
8 ง31263 การจัดสวน 45
สมัครได้
43
9 ง31282 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 45
สมัครได้
45
10 ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น 45
สมัครได้
44
11 พ31209 เซปักตะกร้อ 45
สมัครได้
45
12 ง32221 ช่างปักด้วยมือ 45
สมัครได้
45
13 ง32261 ช่างอาหารอบ 45
สมัครได้
30
14 ง32269 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 45
สมัครได้
45
15 ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย 45
สมัครได้
45
16 ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย 40
ปิดรับสมัคร
40
17 ง33263 บัญชี 40
สมัครได้
32
18 ง33265 ดอกไม้สด 40
ปิดรับสมัคร
40
19 ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้ 40
ปิดรับสมัคร
40
20 พ33206 แบดมินตัน 40
ปิดรับสมัคร
41
21 ง 33252 ช่างไม้ 40
ปิดรับสมัคร
40
22 ง2126X ช่างทาสี 80
ปิดรับสมัคร
80
23 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล 70
สมัครได้
67
24 ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์ 45
สมัครได้
12
25 ง32267 ช่างถ่ายภาพ 45
สมัครได้
45
26 ศ33208 ขับร้องสากล 40
ปิดรับสมัคร
40
27 ศ32207 การประดิษฐ์ตัวอักษร 45
สมัครได้
31
28 ศ32208 ประพันธ์เพลง 2 45
สมัครได้
44
29 พ3221 ทักษะมวยไทย 45
สมัครได้
36
30 ง31269 ช่างอาหารคาวหวาน 45
สมัครได้
45
31 ง31268 ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุท้องภิ่น 45
สมัครได้
45
32 ศ31215 ย้อมสีผ้า 45
สมัครได้
45
33 ศ31216 ปฏิบัติกีต้าร์พื้นฐาน 45
สมัครได้
45
34 ศ33209 สื่อดนตรืเพื่อความบันเทิง 40
ปิดรับสมัคร
40
35 ญ22202 ภาษาญี่ปุ่น 4 18
สมัครได้
18
36 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 23
สมัครได้
22

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th