• Home /
  • Dashboard V.1

Basic Table

ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม จำนวนที่รับ สถานะ จำนวนนักเรียนที่สมัคร
1 ง21267  การปลูกไม้ดอกประดับ 70
ปิดรับสมัคร
71
2 ง21263  ช่างทาสี 70
ปิดรับสมัคร
71
3 ศ21208  ปฏิบัติดนตรีไทยและขับร้อง 70
ปิดรับสมัคร
63
4 ง22223  ช่างในบ้าน 70
ปิดรับสมัคร
35
5 พ22202  แบดมินตัน 70
ปิดรับสมัคร
70
6 ศ22203  พื้นฐานดนตรีสากล 70
ปิดรับสมัคร
70
7 ง31269  ช่างอาหารคาว-หวาน 32
ปิดรับสมัคร
32
8 ง31267  ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น 32
ปิดรับสมัคร
33
9 ง31270  การทำไม้ดัดไม้แคระ 32
ปิดรับสมัคร
31
10 ง31282  ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 32
ปิดรับสมัคร
32
11 พ31219  เทเบิลเทนนิส 32
ปิดรับสมัคร
32
12 จ31208  ภาษาจีนเพิ่มเติม 32
ปิดรับสมัคร
11
13 ศ31215  ย้อมสีผ้า 32
ปิดรับสมัคร
32
14 ศ31207  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 7
ปิดรับสมัคร
23
15 ง32221  ช่างปักด้วยมือ 37
ปิดรับสมัคร
37
16 ง32270  ช่างเครื่องหอม 37
ปิดรับสมัคร
39
17 ง32267  ช่างถ่ายภาพ 37
ปิดรับสมัคร
38
18 ง32261  ช่างอาหารอบ 37
ปิดรับสมัคร
37
19 ง32269  การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 37
ปิดรับสมัคร
33
20 จ32208  ภาษาจีนเพิ่มเติม 37
ปิดรับสมัคร
39
21 ศ32210  ปฎิบัติกีตาร์พื้นฐาน 37
ปิดรับสมัคร
24
22 ง33251  การผลิตพันธุ์ไม้ 37
ปิดรับสมัคร
36
23 ง33252  ช่างไม้ 37
ปิดรับสมัคร
37
24 ง33265  ช่างดอกไม้สด 37
ปิดรับสมัคร
38
25 ง33263  บัญชีเบื้องต้น 37
ปิดรับสมัคร
29
26 พ33206  แบดมินตัน 37
ปิดรับสมัคร
38
27 ญ33202  เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น 0
ปิดรับสมัคร
11
28 ศ33202  งานผ้าบาติก 37
ปิดรับสมัคร
39
29 ศ21201 ดนตรีในยุคดิจิทัล 70
ปิดรับสมัคร
70
30 ท21202 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 70
ปิดรับสมัคร
70
31 ท22201 การเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง 70
ปิดรับสมัคร
35
32 ง22225 การจัดสวนในภาชนะ 70
ปิดรับสมัคร
70
33 ว31201 การรู้ดิจิทัล 32
ปิดรับสมัคร
33
34 ศ32222 ออกแบบทัศนศิลป์ 37
ปิดรับสมัคร
37
35 ศ32221 ประพันธ์เพลงป๊อป 42
ปิดรับสมัคร
40
36 ง32201 อินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย 37
ปิดรับสมัคร
37
37 ง32271 การจัดการธุรกิจ 37
ปิดรับสมัคร
36
38 ศ33210 ขับร้องเพลงร่วมสมัย 36
ปิดรับสมัคร
37
39 ท33208 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเอง 37
ปิดรับสมัคร
37