ดูจำนวนผู้สมัครนุมนุม

 

รหัสวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม
จำนวนที่รับได้
สถานะ
จำนวนนักเรียนที่รับแล้ว
1 ง21262 การปลูกพืชผักสวนครัว 50
สมัครได้
36
2 พ21204 ฟุตบอล 50
สมัครได้
26
3 ศ21201 นาฏศิลป์ไทย 50
สมัครได้
25
4 ศ21208 ปฏิบัติดนตรีและขับร้อง 50
สมัครได้
49
5 ง22223 ช่างในบ้าน 50
สมัครได้
49
6 ง22224 การขาย 50
สมัครได้
19
7 พ22201 เปตอง 50
สมัครได้
50
8 พ22203 มวยสากลสมัครเล่น 50
สมัครได้
43
9 ง31261 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ 40
ปิดรับสมัคร
40
10 ง31263 การจัดสวน 40
ปิดรับสมัคร
40
11 ง31265 ช่างเขียนแบบเบื้องต้น 40
สมัครได้
25
12 ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น 40
ปิดรับสมัคร
40
13 พ31209 เซปักตะกร้อ 40
ปิดรับสมัคร
40
14 ศ31201 การวาดภาพหุ่นนิ่ง 40
ปิดรับสมัคร
40
15 ศ31202 งานตัดสติ๊กเกอร์ 40
ปิดรับสมัคร
40
16 ศ31204 สีเอกรงค์ 40
สมัครได้
24
17 ง32221 ช่างปักด้วยมือ 35
สมัครได้
11
18 ง32261 ช่างอาหารอบ 35
ปิดรับสมัคร
35
19 ง32269 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 35
ปิดรับสมัคร
35
20 ง32267 ช่างถ่ายภาพ 35
ปิดรับสมัคร
35
21 ศ32201 งานพิมพ์สกรีนผ้า 35
ปิดรับสมัคร
35
22 ศ32202 การเขียนภาพสีน้ำ 35
สมัครได้
29
23 พ32209 เซปักตะกร้อ 35
ปิดรับสมัคร
35
24 ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย 35
ปิดรับสมัคร
35
25 ง33263 บัญชี 35
สมัครได้
19
26 ง33265 ดอกไม้สด 35
สมัครได้
35
27 ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้ 35
ปิดรับสมัคร
35
28 พ33206 แบดมินตัน 35
ปิดรับสมัคร
35
29 ศ33203 วาดเส้นสถาปัตย์ 25
ปิดรับสมัคร
25
30 ศ33202 งานผ้าบาติก 25
ปิดรับสมัคร
24
31 พ21210 แชร์บอล 50
สมัครได้
50
32 พ21210 วอลเลย์บอล 35
ปิดรับสมัคร
35
33 ศ 22205 การประดิษฐ์ตัวอักษร 50
สมัครได้
50
34 ศ 32204 ดนตรีสากล 35
ปิดรับสมัคร
35
35 ง 33252 ช่างไม้ 35
ปิดรับสมัคร
36
36 ศ 33206 การเขียนภาพคนเหมือน 25
สมัครได้
22
37 ง2126X ช่างทาสี 50
สมัครได้
47
38 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล 50
สมัครได้
50
39 ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์ 40
สมัครได้
27
40 ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย 35
ปิดรับสมัคร
35
41 พ3320X แฮนด์บอล 35
ปิดรับสมัคร
35
42 ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น 2 70
สมัครได้
55
43 ศ33207 ปฏิบัติกีร์ต้าพื้นฐาน 35
ปิดรับสมัคร
34

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th