• Home /
  • Dashboard V.1

ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนธัญรัตน์

ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ง31269 ช่างอาหารคาว-หวาน ม.4 40
ครูจิราภรณ์ กมลวาทิน ครูเพิ่มเติม
2 ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 40
ครูจักรกฤษ ศิริมังคโล ครูเพิ่มเติม
3 ง31270 การทำไม้ดัดไม้แคระ ม.4 40
ครูมยุฉัตร เพชรประดิษฐ์ ครูเพิ่มเติม
4 ง31282 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4 42
ครูฐปนนท์ โชคสกุล ครูเพิ่มเติม
5 พ31209 เซปักตะกร้อ ม.4 42
ครูสุธารัตน์ หลงนาม ครูเพิ่มเติม
6 พ31219 เทเบิลเทนนิส ม.4 35
ครูวรพล เวียงแก้ว ครูเพิ่มเติม
7 จ31207 ภาษาจีนเพิ่มเติม ม.4 42
ครูทิตยา กองแก้ว ครูเพิ่มเติม
8 ศ31215 ย้อมสีผ้า ม.4 42
ครูวิเทศ โพธิ์ทอง ครูเพิ่มเติม
9 ศ31221 ดนตรีพื้นบ้าน ม.4 38
ครูธีรพงศ์ บุตรแก้ว ครูเพิ่มเติม