• Home /
  • Dashboard V.1

ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนธัญรัตน์

ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ง22223 ช่างในบ้าน ม.2 80
ครูฐปนนท์ โชคสกุล ครูเพิ่มเติม
2 ง22224 การขาย ม.2 80
ครูนภาลัย เรืองทอง ครูเพิ่มเติม
3 พ22202 แบดมินตัน ม.2 80
ครูพิเชษฐ์ บุ้งทอง ครูเพิ่มเติม
4 พ22203 มวยสากลสมัครเล่น ม.2 80
ครูอัจจิมา เถาสุวรรณ์ ครูเพิ่มเติม
5 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล ม.2 80
ครูโชคชัย ไกรยศ ครูเพิ่มเติม