• Home /
  • Dashboard V.1

ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนธัญรัตน์

ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ง21267  การปลูกไม้ดอกประดับ ม.1 40
ครูสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ ครูเพิ่มเติม
2 ง21263 ช่างทาสี ม.1 40
ครูนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ ครูเพิ่มเติม
3 พ21204 ฟุตบอล ม.1 40
ครูวิรัช เปี่ยมอุดมสุข ครูเพิ่มเติม
4 ศ21201 นาฏศิลป์ไทย ม.1 40
ครูนิชญา เครืองแดง ครูเพิ่มเติม
5 ศ21208 ปฏิบัติดนตรีไทยและขับร้อง ม.1 40
ครูศศิพันธ์ ทศราช ครูเพิ่มเติม