ค้นหารายชื่อนักเรียน

รายชื่่อนักเรียนทั้งหมดที่ไม่สมัครวิชาเพิ่มเติม
ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2 ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3 ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4 ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5 ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
ม.1/6 ม.2/6 ม.3/6 ม.4/6 ม.5/6 ม.6/6
ม.1/7 ม.2/7 ม.3/7 ม.4/7 ม.5/7 ม.6/7
ม.1/8 ม.2/8 ม.3/8 ม.4/8 ม.5/8 ม.6/8
ม.1/9 ม.2/9 ม.3/9 ม.4/9 ม.5/9 ม.6/9
ม.1/10 ม.2/10 ม.3/10 ม.4/10 ม.5/10 ม.6/10
ม.1/11 ม.2/11 ม.3/11 ม.4/11 ม.5/11 ม.6/11
ม.1/12 ม.2/12 ม.3/12      
ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13      

 

นักเรียนทั้งหมดที่ไม่ได้สมัครวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th