ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ22202  แบดมินตัน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูพิเชษฐ์ บุ้งทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 70 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28761 จิรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง 2/11 2019-11-04 07:45:06
2 28743 ปาริฉัตร เพลัย 2/11 2019-11-04 07:44:45
3 29080 ภัทรพล วะเท 2/11 2019-11-04 07:44:12
4 28697 อภินันท์ กิ่งตระการ 2/12 2019-11-04 07:43:45
5 28762 เฉลิมพล ดำริเวช 2/12 2019-11-04 07:42:34
6 29010 ศักรินทร์ ไทยเทพ 2/7 2019-11-04 07:41:22
7 28868 พัชชา พุ่มโพธิ์ 2/11 2019-11-04 07:41:12
8 28872 มลฤดี ไพรศาลศรี 2/11 2019-11-04 07:41:05
9 28750 สิรินยา กล้าหาญ 2/12 2019-11-04 07:40:50
10 28880 ณัฐกานต์ แป้นโพธิ์ 2/15 2019-11-04 07:31:03
11 28886 ปัณณทัต ขวัญแดง 2/15 2019-11-04 07:30:50
12 28812 รัตนชัย สุพรรณเนียม 2/15 2019-11-04 07:30:28
13 28684 ธนภัทร ปรีเปรม 2/15 2019-11-04 07:30:05
14 28956 จิรพนธ์ บัวประดิษฐ์ 2/14 2019-11-04 07:29:35
15 29015 อัศวิน อินทะมาตย์ 2/12 2019-11-04 07:28:34
16 28691 ยศกฤต ยมมูล 2/14 2019-11-04 07:27:05
17 28815 สุกฤษฏิ์ แสงทอง 2/14 2019-11-04 07:26:26
18 28687 ปรเมศร์ แซ่เตียว 2/14 2019-11-04 07:18:20
19 28957 เจริญวิทย์ กุลธาโร 2/15 2019-11-04 07:17:11
20 29303 อโนชา จิตธรรม 2/14 2019-11-04 07:17:09
21 28690 พงศธร บุญรุ่ง 2/14 2019-11-04 07:16:52
22 28878 เกรียงไกร ล้อมพิมาย 2/14 2019-11-04 07:16:35
23 28797 ชาคริต วงศ์วาศ 2/11 2019-11-04 07:11:41
24 28879 ชวินธร เจริญจันทร์ 2/12 2019-11-04 07:06:11
25 28976 อมร เจียรัตนเจริญ 2/15 2019-11-04 06:50:19
26 28889 รัฐศาสตร์ ไวยเนตร 2/12 2019-11-04 06:06:55
27 28966 วรินทร ชื่นภิรมย์ 2/12 2019-11-04 05:43:32
28 29075 ธเนศ เงินแก้ว 2/12 2019-11-04 05:20:51
29 28668 ธินัญญา โคทังคะ 2/6 2019-11-02 13:56:46
30 28669 บุญชยากรณ์ แก้วศรีจันทร์ 2/6 2019-11-02 13:50:24
31 28882 ไตรทศ พละศูนย์ 2/9 2019-11-01 18:38:50
32 28961 นฤปนาถ พินิจรักษ์ 2/9 2019-11-01 18:38:45
33 28211 วิษณุ วัฒนกุล 2/9 2019-11-01 18:25:24
34 29082 รชต คงคา 2/7 2019-11-01 18:24:37
35 28814 ศิริชัย เฉลิมพันธุ์ 2/4 2019-11-01 18:22:04
36 29095 กัญญาภัค ฉิมบุรี 2/4 2019-11-01 18:05:14
37 28741 ทิพยดา บุญหล้า 2/9 2019-11-01 18:05:04
38 28979 เจนจิรา มานะงาน 2/4 2019-11-01 18:05:03
39 28945 ปทิตตา สีดี 2/9 2019-11-01 18:04:54
40 28675 สุกฤตา หรั่งอุดม 2/9 2019-11-01 18:04:48
41 28808 พฤทธิกาน นาวารัตน์ 2/9 2019-11-01 18:04:36
42 29006 ภูริณัฐ ศรีดำวงษ์ 2/7 2019-11-01 18:04:35
43 29004 ภาณุพงศ์ สิงห์สุวรรณ 2/6 2019-11-01 18:04:24
44 28949 พรพรรณ เงินกระแชง 2/9 2019-11-01 18:04:08
45 28766 ธีรภัทร เสนาะดนตรี 2/4 2019-11-01 18:04:08
46 28693 ศุภณัฐ มะลิทอง 2/9 2019-11-01 18:04:06
47 29305 ธีรภัทร วงศ์เพ็ง 2/6 2019-11-01 18:03:58
48 28746 มัลติกา บุญปกครอง 2/9 2019-11-01 18:03:47
49 29000 ธนวัฒน์ สุขคีรี 2/9 2019-11-01 18:03:44
50 28999 ธนคมน์ สดีเดช 2/7 2019-11-01 18:03:43
51 29100 นัฐวดี ทรัพย์เพชร 2/4 2019-11-01 18:03:41
52 28883 ธนเดช อำพันศรี 2/9 2019-11-01 18:03:38
53 28862 ธิดาชนก ผิวผลาผล 2/7 2019-11-01 18:03:37
54 29071 อัญชลี นนทำมา 2/6 2019-11-01 18:03:37
55 28666 ณิชากร รอดบัวทอง 2/7 2019-11-01 18:03:31
56 28987 ปิยวรรณ วงษ์วิจารณ์ 2/6 2019-11-01 18:03:26
57 28663 จีรพร นุ่มเปีย 2/7 2019-11-01 18:03:25
58 29101 ปานไพลิน ตะนัน 2/7 2019-11-01 18:03:25
59 29125 พีรวิชญ์ ธรรมกุล 2/7 2019-11-01 18:03:25
60 28997 ณัฐพงศ์ คงสามารถ 2/6 2019-11-01 18:03:24
61 28988 พลอยทิพย์ พินโยศรี 2/4 2019-11-01 18:03:21
62 28664 ณัฐกฤตา พิศิลป์ 2/7 2019-11-01 18:03:17
63 28696 อภิโชค รวยลาภ 2/7 2019-11-01 18:03:13
64 28887 ภาสกร อุบลมา 2/9 2019-11-01 18:03:10
65 28740 ณัชพร แสงทอง 2/6 2019-11-01 18:03:09
66 29111 อรดี ยังเจริญ 2/7 2019-11-01 18:03:07
67 29070 อรุณรัตน์ เลิศสถิตย์ 2/4 2019-11-01 18:03:06
68 28802 ปฏิพล บุญมี 2/7 2019-11-01 18:02:58
69 28689 ปิยะทัส ปานนอก 2/9 2019-11-01 18:02:57
70 28985 เบญจมาศ ยังเปรมปรี 2/6 2019-11-01 18:02:56