Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวพรพิมล อ่อนศรี
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 23
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 23
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25681 พงศกร ตรีชินะพงศ์ 5/4
2 25887 กนกวรรณ คล้ายสุวรรณ 5/4
3 25889 ขวัญพิชา ขันชะลี 5/4
4 25907 เพียงขวัญ ขำแจ้ง 5/4
5 26004 ชลสิทธิ์ ศรีพุทธา 5/4
6 26009 ณัฐสิทธิ์ วะเกิดเป้ง 5/4
7 25653 เพชรดา ร่มบัวเเก้ว 5/5
8 25662 วิภาพร พวงไธสงค์ 5/5
9 25851 พิชาภรณ์ แสงเลิศ 5/5
10 25528 สันติราษฏร์ ไพโรจน์ 5/6
11 25816 อัสรีนา ดาวนีย์ 5/6
12 25924 ชยากร รอดพันธุ์ 5/6
13 26046 ปทิตตา น้อยสุทธิ์ 5/6
14 26065 จิรายุ เจมมี่ เรนเดลล์ 5/6
15 25495 นิภาพักตร์ กรุงไกรจักร 5/7
16 25930 พุฒิพงศ์ พิพัฒน์ธิติพงศ์ 5/9
17 25916 สุวพา สุนทรภักดิ์ 5/8
18 28479 รัชนิดา ละครจันทร์ 5/9
19 25640 ชนัญชิตา ขันหาญศึก 5/10
20 25812 ศิรันญา ศรีบุญมา 5/10
21 25906 พรนภา ใจสม 5/10
22 26082 สาริน สุทธิยาพิวัฒน์ 5/11
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th