Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ญ22202 ภาษาญี่ปุ่น 4
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวพรพิมล อ่อนศรี
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 18
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 18 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 28028 ธัญญ่า ใจเปี่ยม 2/6
2 28029 นภสร ดำเนินวงศ์วาน 2/6
3 28035 ภัทรธิดา เจียมพุดซา 2/6
4 28040 สายไหม วรรณสา 2/6
5 28042 สุทธิดา แสงสว่างวัฒนะ 2/6
6 28044 สุพรรณหงส์ สิทธิเสถียร 2/6
7 28058 วรรษชล ศรีศิล 2/6
8 28081 วิภาวี สุริยันต์ 2/7
9 28091 จตุรพร เกตุทอง 2/7
10 28100 บุลเสฏฐ์ ขำสอาด 2/7
11 28103 พงศกร เปี่ยมใจชื่น 2/7
12 28179 พนัชกร ตั้งคติธรรม 2/9
13 28181 พรวิมน กิมใช่ย้ง 2/9
14 28187 ศราวดี แสงสร 2/9
15 28191 อัญชิสา นันทสันติ 2/9
16 28285 วรรณวษา สุขประเสริฐ 2/11
17 28288 สายธาร คูประเสริฐ 2/11
18 28327 เบญจมาศ สุขสุเมฆ 2/12
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th