Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ33209 สื่อดนตรืเพื่อความบันเทิง
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวกมลภา ทองคำ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 40 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27720 รุ่งทิวา เทพลา 6/7
2 25262 นันท์นภัส ใจขำ 6/6
3 25161 พรชนก ทรัพย์เรืองเนตร 6/5
4 25081 สุวนันท์ เรืองธานี 6/10
5 27710 มัณลิกา เทศปลื้ม 6/6
6 24916 ธนภรณ์ โพธิ์คำ 6/6
7 24736 ฟาติมา ขันแก้ว 6/10
8 24934 สิริพัฒน์ กระแจะจันทร์ 6/7
9 24950 ธาริต อาสนจินดา 6/6
10 27755 ญาณิศา มากยิ้ม 6/11
11 25092 ปราโมทย์ บุญมี 6/5
12 25068 พิมพ์ลภัส ไทยสุมิตร 6/10
13 27708 ปิยสุดา ดำรงเกษม 6/6
14 27707 ปรามินทร์ นุชอรุณ 6/6
15 27723 ณัฐวุฒิ บำรุงทรัพย์ 6/7
16 25246 อานนท์ นาสา 6/8
17 25269 พรธีรา อุตรินทร์ 6/11
18 27703 คาเชน สิงห์มอญ 6/5
19 24777 ฐิติวรรณ หวังกุศล 6/10
20 24772 กมลวรรณ พุ่มเกษม 6/6
21 24921 ประภัสสร เชิงกราน 6/7
22 24917 ธนภรณ์ วิรุณพันธ์ 6/7
23 24882 ภาณุมาศ มณีนิล 6/4
24 25270 พีรยา คำเอี่ยม 6/4
25 25132 ชยุต สุทธะลักษณ์ 6/6
26 25076 ศิริวิมล ประดิษฐศรี 6/11
27 24949 ธวัชชัย สร้อยประดิษฐ์ 6/6
28 25036 อัครภา ประกิ่ง 6/7
29 24795 สร้อยสุดา สีวังลาศ 6/8
30 24775 ชุติกาญจน์ เกตษา 6/7
31 26218 เจษฎาภรณ์ ปานทรัพย์ 6/7
32 25285 อรวรา รักสอง 6/11
33 24929 รุ่งฤดี บุญจันทร์ 6/7
34 27717 ชุติภา กิมเต็ง 6/7
35 27711 ลัดดาวัน ศิริสุข 6/6
36 25251 จิรดา สุกใส 6/11
37 25176 คมตะวัน ประทุมวรรณ 6/8
38 24727 ญาณิศา ผายรัศมี 6/10
39 26216 อภิรักษ์ เงินสมบัติ 6/6
40 25083 กร ธนะนิมิตร 6/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th