Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ31216 ปฏิบัติกีต้าร์พื้นฐาน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายโชคชัย ใกรยศ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 45 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26387 พิชชากร รัตนสุวรรณธาดา 4/5
2 26804 ปิยะ ถาดทอง 4/11
3 26381 ขวัญอนงค์ คุ้มสนิท 4/9
4 26785 วริษา อินน้อย 4/11
5 26404 ชัชพงษ์ ขุนทอง 4/9
6 29235 ณัฐกมล สุภีพุฒ 4/9
7 26551 ชินวัตร ดำรงค์กูลสมบัติ 4/9
8 26547 เอธิกา ศรีษะเสือ 4/11
9 26389 ภาลินี สุขสมบัติ 4/11
10 26394 ศิรภัสสร กฤษเพชร์ 4/11
11 26867 ศุภณัฐ พรอุไร 4/13
12 29255 สุชัญญา เมืองโคตร 4/11
13 26494 สวรรยา อนุเคน 4/11
14 26862 พิสุทธิ์ สวนเรือง 4/11
15 26614 ภูวเมศฐ์ ธนเสถียรยิ่งยง 4/13
16 26850 กฤศ เนินพลอย 4/11
17 29279 ปัญจพล หนูเรียง 4/13
18 29232 จุลฑิฎา กอเกียรติไพศาล 4/9
19 26786 วิมพ์วิภา ไทยสวัสดิ์ 4/8
20 26503 ดลฤทธิ์ อิทธิโชติ 4/7
21 26377 อมล มอญพูด 4/7
22 26325 เมธี ประทุม 4/13
23 29233 ชนกนันท์ เล้ากิตติกุล 4/9
24 29190 กมลชนก ศรีบุญเรือง 4/5
25 29194 ปานเลขา พิมพาชะโร 4/5
26 26602 สินีนาถ สาพา 4/4
27 26300 สุนันท์ ประกอบผล 4/8
28 29273 ชนิสรา ปุราณานันท์ 4/8
29 26859 ธนวินท์ คำแสง 4/5
30 26577 ชมพูนุท ยอดระบำ 4/4
31 26433 ณัฏฐณิชา บุญรอด 4/5
32 29277 ชิษณุพงศ์ ทับใหญ่ 4/13
33 26702 ธนภัทร เต็งการณ์กิจ 4/13
34 26814 ศุภวัฒน์ เภาดี 4/11
35 26697 อมลมณี จันทวงษาโรจน์ 4/4
36 26842 วัชราภรณ์ แตงอ่อน 4/7
37 26317 นาคิน ดาวันนา 4/13
38 26851 กำปั่น เวียงนนท์ 4/13
39 26482 ธาดารัตน์ แตงใหญ่ 4/13
40 26456 กิตติสัณห์ มั่นใจอารย์ 4/11
41 26529 ณัฏฐณิชา ธรรมวัฒนะ 4/5
42 26546 อุไรวรรณ โรหิตะบุตร 4/11
43 26472 ศิขรินทร์ แสงวิลัย 4/9
44 26443 ปักษ์ ภูมิชูชิต 4/9
45 29189 กชกร ภิรมย์กิจ 4/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th