Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31268 ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุท้องภิ่น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางศรัณยา ศรีจันทร์
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 45 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26825 ณัฐฑริกา สียางนอก 4/13
2 29223 พลอยไพลิน ระมั่งทอง 4/8
3 26303 อมรกานต์ มังคลาด 4/8
4 29219 กิตติกา แก้วประดับ 4/8
5 29221 ธีราพร พูนดี 4/8
6 26718 กฤษณา อ้อยขาว 4/8
7 26636 มัณฑิตา ยอดทองคำ 4/8
8 29224 ภัทรลดา ตรวจมรรคา 4/8
9 26348 แพรนรินทร์ สิทธิรส 4/7
10 26597 รัชวิภา ศรีสวัสดิ์ 4/7
11 29222 ปฏิพร โยมา 4/8
12 26483 นภารัตน์ พวงมาลัย 4/9
13 29204 อริยา ยศธสาร 4/6
14 26537 วราภรณ์ แตงวิเชียร 4/6
15 29226 สุจิรา ฟักสุงเนิน 4/8
16 26492 ศศิธร คำปลิว 4/9
17 26481 ทิพย์รุ่ง มากฉาย 4/10
18 26452 ศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์ 4/6
19 26383 ณัฐณิชา ทารักษา 4/5
20 26380 ขวัญจิรา รัตนะติสร้อย 4/5
21 26741 วชิราภรณ์ พงษ์ไมตรี 4/9
22 26396 สุดารัตน์ สาระ 4/5
23 26415 พงศกร เข็มทอง 4/9
24 29187 วรรณารักษ์ อุไรวรณ์ 4/4
25 26791 สุมิตรา อุคำ 4/10
26 29245 วนิดา บุตรไวยวุฒิ 4/10
27 29240 ชินดนัย วัฒนะวัสพนช์ 4/9
28 26839 ไรวินท์ดา บุญสมพงศ์ 4/9
29 26518 ยศนันท์ กันคำ 4/10
30 29239 เจษฎา ผลัดสกุล 4/9
31 29230 สมเกียรติ ศิริกิจ 4/8
32 29184 จันทัปปภา ตะคามจันทร์ 4/4
33 26860 ธรรมพล ผาธรรม 4/13
34 26370 ธีรพงษ์ อ่ำคำ 4/6
35 26401 จักรกฤษณ์ ยังเปรมปรี 4/13
36 26713 วิชัย รังษี 4/13
37 29207 ศุภกฤต เรืองสวัสดิ์ 4/6
38 26574 กรวรรณ ดอนสระ 4/7
39 26425 อภิสิทธิ์ สังข์เมือง 4/8
40 26413 ธีรวัฒน์ จินดาราม 4/8
41 29214 สิรินดา จันทร์หอมเกษร 4/7
42 26651 ทวีสิน สุคนธี 4/10
43 26854 ณชิสส์ เตรียมอำนวยโชค 4/5
44 26318 ปฎิพล คำหงษา 4/9
45 26748 ชัยศักดิ์ เขียวสุข 4/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th