Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ3221 ทักษะมวยไทย
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 45
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25704 วริศรา พุทธศรี 5/6
2 28457 ชนัญญา พิมพ์ทอง 5/6
3 25992 นิศากร ไชยพันธ์ 5/6
4 25997 กฤษณะ ศรสูงเนิน 5/6
5 25718 ธนาธิป แก้วคุ้มภัย 5/6
6 27003 สวรรยา อิ่มกระโทก 5/8
7 25938 จุฑารัตน์ ถิ่นสุขธนพัฒน์ 5/11
8 25854 เมวิกา ขำบุญมั่น 5/8
9 25956 อมรรัตน์ นามเทพ 5/11
10 25753 ปัทมพร ไชยไชย 5/9
11 25746 ทิพย์สุวรรณ์ สุเทวพร 5/4
12 25949 ศศิธร สายสิญจน์ 5/11
13 25594 นราวัลย์ จันทร์ขอนเเก่น 5/8
14 25740 จุฑาทิพย์ ถนอมนุ่ม 5/8
15 27008 วัฒนา บุญนะ 5/11
16 25717 ธีรพล มีสันทัด 5/4
17 25794 ดวงฤดี สิทธิเลิศ 5/8
18 28450 พลฤทธิ์ แช่ม 5/4
19 25491 ณิชมน มาสาร 5/7
20 25763 ธนกร บุตรวิชา 5/8
21 28544 ธนกฤต สุมลวรรณ์ 5/7
22 25678 ธาราดล เสาร์ทอง 5/7
23 25493 นกชชม อำไพพร 5/8
24 28474 ณัฐดนัย เคียงแก้ว 5/8
25 28454 พาดล แช่ม 5/5
26 25962 ชานล แจ้งสว่าง 5/9
27 25945 พิมลพรรณ ไม้ลำดวน 5/11
28 25521 ปยุต สายสินรัมย์ 5/4
29 28500 เศก เรื่อศรีจันทร์ 5/11
30 25514 ณัฐพร เรียนดารา 5/9
31 25968 ณัฐวุฒิ จูบ้านพร้าว 5/9
32 26030 วรัตถ์ ทุมจิ๋ว 5/9
33 25660 วรมานิตา ศรีบุญเรือง 5/8
34 27007 ดำรงฤทธิ์ มีระลึก 5/5
35 25617 ธนกร ศรีสุข 5/9
36 25512 ชัยณรงค์ เกิดอำพร 5/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th