Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32208 ประพันธ์เพลง 2
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายโชคชัย ใกรยศ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 45
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25569 กีรติ เผ่าพรหม 5/6
2 25674 ชวการณ์ กิจสุวรรณ 5/6
3 25576 นวพล มิมหาร 5/6
4 28480 สกุลทิพย์ แก้วนำ 5/9
5 25971 ธนา สังวาลย์เล็ก 5/6
6 25506 ศิลารัตน์ สุขสารดิษฐ 5/11
7 25743 ญาณวรรณ ณ นคร 5/9
8 25991 นรทิพย์ ถ้ำแก้ว 5/7
9 25751 นันทนัช มั่นรอด 5/6
10 26032 สินธร ภักดี 5/7
11 25845 เบญจวรรณ พุ่มพวง 5/9
12 25742 ชิดชนก ไพรพนัส 5/8
13 25723 ภานุวัชร ศิลานิล 5/10
14 28468 นัยเนตร จันทวิมล 5/8
15 25603 วรัญญา โฉมพระกลับ 5/5
16 25650 ปวีณ์ธิดา สุขเกษม 5/7
17 25957 อาภาภัทร สุขเจริญ 5/6
18 25735 เอกนรินทร์ ลายเงิน 5/10
19 25586 กมลชนก จันดอกรัก 5/7
20 28490 กิตตินัย เจริญสุข 5/10
21 26034 อัครเดช กลิ่นสงฆ์ 5/4
22 25894 ณัฐชญา ภู่เทศ 5/5
23 26062 อรอุมา รวยลาภ 5/5
24 28451 พุทธิดา แซ่ลี้ 5/5
25 28452 ภัทรมล สายแขม 5/5
26 25712 ชัยรัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 5/6
27 25549 ปรายฟ้า วงศ์บรรณาคม 5/7
28 25565 สุมินตรา หลวงแรง 5/7
29 25637 กัณฐรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 5/7
30 25672 ชนทัต บุญลาภ 5/7
31 25711 ชัยเทพ พุ่มประยูร 5/7
32 25994 ปิยะธิดา เอี่ยมท้วม 5/7
33 26039 จิราภา ภู่ถนนนอก 5/7
34 28463 อารียา แตงหนู 5/7
35 28465 ธีธัช พานิชโกศล 5/7
36 29290 ติณณภพ หุตะจิตต์ 5/7
37 25487 กรรณนิการ์ สุขกุล 5/8
38 25500 เมทิกา ปราชญาไพศาล 5/8
39 28469 ปุณณดา ธิโอสถ 5/8
40 25589 จุติพร มาตย์นอก 5/9
41 28477 ปภัชญา ยังอยู่สุข 5/9
42 25838 กัลยารัตน์ พละเสน 5/11
43 25852 ภัทรสร ภควัตวัฒนา 5/11
44 26040 ณัฐธิดา มะลิลา 5/8
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th