Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ33207 ปฏิบัติกีร์ต้าพื้นฐาน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายโชคชัย ใกรยศ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 35
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24266 วีรวุฒิ คุมภะสาโน 6/8
2 23983 กฤตพัฒน์ ศรีลา 6/8
3 24498 ธนพร บุญจันดา 6/10
4 26955 พีรพล อยู่สมบูรณ์ 6/7
5 24489 วุฒิพันธ์ แววประเสริฐ 6/5
6 26956 ศุภณัฐ ศรีสุพรรณ 6/7
7 24122 ธนกฤต ถาวรกูล 6/6
8 24421 กรกช มหากรกช 6/11
9 24438 วิศวะ กล่อมสุนทร 6/5
10 24499 ธนัชชา สมบัติมา 6/7
11 24495 ชัญญา เป้าวิจิตรกูล 6/7
12 24176 สิทธิวัฒน์ ตระกูลสุนทรชัย 6/7
13 24337 จารุพัฒน์ แววทองรักษ์ 6/11
14 26979 สุภัสสรา สายแวว 6/10
15 24390 พงศกร ประหยัดกลาง 6/4
16 26951 แอนน่า ยอดพรหม 6/7
17 24224 หัสวรรษ ใจสุข 6/4
18 24209 ธีรพงศ์ งามอินทร์ 6/8
19 24177 อนุสรณ์ อารีญาติ 6/9
20 24352 ภาคภูมิ สีมา 6/9
21 24425 จักรพันธ์ เลิศสรรพสุข 6/8
22 26975 ณัฐนันท์ กาคำ 6/10
23 24270 อังกฤษ อัศวชาญชัย 6/9
24 27783 พันธุ์ธัช แสงสงค์ 6/6
25 24089 วิศรุต คงจำเนียร 6/5
26 24267 วุฒิพงษ์ ชมชู 6/10
27 26972 โชคชัย ศรีสุข 6/9
28 26947 รักษิณา วงศ์อนันต์ 6/7
29 26943 วิศิษฏ์ กิ่งตุ้ม 6/6
30 24349 ปิยะพล กิจเจา 6/8
31 24249 ชนินทร์ สมบูรณ์ 6/9
32 25419 ศักดิ์สิทธิ์ โคตรนิมิตร 6/4
33 24062 นฤเนตร กล้าดี 6/4
34 24468 ธีระวัฒน์ ภู่ยงกิ่น 6/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th