Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32267 ช่างถ่ายภาพ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 45 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25728 วันชัย วารี 5/9
2 25674 ชวการณ์ กิจสุวรรณ 5/6
3 25723 ภานุวัชร ศิลานิล 5/10
4 25621 นรินทร์ เจริญท้าว 5/6
5 28472 กวิน แซ่อึ้ง 5/8
6 25569 กีรติ เผ่าพรหม 5/6
7 25739 จิติพร ถาดทอง 5/6
8 28458 วรณัน มีนาราฎร 5/6
9 25625 พัฒนกิจ ทองคล้าย 5/8
10 25844 ธันยธรณ์ เปลี่ยนปรีชา 5/6
11 25709 จิรัฏฐ์ ตันตระกูล 5/6
12 25855 ลัดดาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ 5/6
13 26997 ชามาวีร์ วีระพงศ์ยุติธ์ 5/11
14 28457 ชนัญญา พิมพ์ทอง 5/6
15 25839 กาญจนา เงินคล 5/6
16 25729 วีรภาพ ศิลารัตน์ 5/10
17 28459 วรรณษา เซ็มมี 5/6
18 28470 วาราตรี กลิ่นชวนชื่น 5/8
19 25701 ยศวดี บัวผัน 5/10
20 25779 ศุภกิตติ์ สุขอนันต์ 5/8
21 25928 พงศกร ช่วยเมือง 5/8
22 25555 ภัสราภรณ์ ดวงสาพล 5/5
23 28462 ภิญญดา เพียวงษ์ 5/7
24 26048 พิมพ์ชนก ภักดี 5/6
25 25630 ศิรินทร บัวผัน 5/8
26 25755 พลอยคราม ปานรัตน์ 5/10
27 28474 ณัฐดนัย เคียงแก้ว 5/8
28 25958 กิตติพงศ์ พรมดาว 5/8
29 25718 ธนาธิป แก้วคุ้มภัย 5/6
30 25971 ธนา สังวาลย์เล็ก 5/6
31 25465 อติภา คล้ายทอง 5/7
32 25763 ธนกร บุตรวิชา 5/8
33 25836 กชกานต์ ศรีเเก้ว 5/10
34 25933 ศรัณภัทร หมั่นสมบัติ 5/6
35 25765 ธีรภัทร รักชาติ 5/6
36 25998 กิติศักดิ์ สงวนทรัพย์ 5/8
37 25491 ณิชมน มาสาร 5/7
38 25804 ปาลิตา พวงแก้ว 5/5
39 25493 นกชชม อำไพพร 5/8
40 25586 กมลชนก จันดอกรัก 5/7
41 25745 ณัฏฐณิชา สมิตะเกษตริน 5/8
42 25849 ปิยะฉัตร เอี่ยมหนู 5/6
43 25865 จตุพร แก่นเดียว 5/6
44 25857 วาทินี ปั้งกระโทก 5/9
45 28473 ชลธิต อินทะสอน 5/8
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th