Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครู ดนตรี
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 35 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24893 อรญา มาพุฒิ 5/7
2 24871 โชติกา สุกปานแก้ว 5/6
3 25032 สุทธสินี งามแก้ว 5/6
4 24736 ฟาติมา ขันแก้ว 5/10
5 25012 คนึงนิจ เขียวอ่อน 5/6
6 25272 กฤตภัค สำราญจิตต์ 5/11
7 25036 อัครภา ประกิ่ง 5/7
8 25273 กานดาภร สำราญจิตต์ 5/7
9 25020 ธิดารัตน์ แก้วมณี 5/6
10 25260 ธัญญภรณ์ สวนสิน 5/11
11 24870 จิรัชยา ศิริจรรยา 5/11
12 24775 ชุติกาญจน์ เกตษา 5/7
13 27723 ณัฐวุฒิ บำรุงทรัพย์ 5/7
14 24902 ปริวัฒน์ เชาวน์พีระพงศ์ 5/6
15 24777 ฐิติวรรณ หวังกุศล 5/10
16 25151 ชณิสรา เสมศรี 5/6
17 24799 อารียา พูลพจน์ 5/10
18 25294 ปารเมศ ชอบธรรม 5/11
19 26221 อาณกร อิงคะวณิช 5/11
20 24937 อภิสรา จันทร์สุวรรณ 5/8
21 27790 อิศราภรณ์ แสวัง 5/8
22 24782 ธัญญารัตน์ ปิงเมือง 5/8
23 24867 กฤษติมาภรณ์ ศรีศิลปนันทน์ 5/11
24 24727 ญาณิศา ผายรัศมี 5/10
25 24866 อัสไนย มูลทา 5/11
26 24824 ทัดชา นิลบรรจง 5/11
27 25129 อรรถยา สวัสดี 5/4
28 25128 หนึ่งฤทัย สุขใจคำ 5/6
29 24964 นวพร พันธ์เสถียร 5/10
30 25068 พิมพ์ลภัส ไทยสุมิตร 5/10
31 24834 วินิทรา คำแสง 5/10
32 24818 มินท์ธิตา อุดมโชคประเสริฐ 5/10
33 25102 สหรัฐ ว่องไว 5/10
34 25176 คมตะวัน ประทุมวรรณ 5/8
35 24956 วสันต์ ศรีแจ่ม 5/8
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th