Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครู นาฏศิลป์
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25945 พิมลพรรณ ไม้ลำดวน 4/11
2 25949 ศศิธร สายสิญจน์ 4/11
3 25938 จุฑารัตน์ ถิ่นสุขธนพัฒน์ 4/11
4 25852 ภัทรสร ภควัตวัฒนา 4/11
5 28450 พลฤทธิ์ แช่ม 4/4
6 25665 อดิภา โป๊ะแก้ว 4/10
7 25630 ศิรินทร บัวผัน 4/8
8 25998 กิติศักดิ์ สงวนทรัพย์ 4/8
9 25637 กัณฐรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 4/7
10 25715 ธนภัทร สมิตานนท์ 4/8
11 25940 ณิชาภัทร คุ้มหนองฮี 4/9
12 25683 รัตนะ เปียพะเนาว์ 4/8
13 28454 พาดล แช่ม 4/5
14 25661 วริศรา อุ่มบางตลาด 4/5
15 25631 สพลเชษฐ์ สินอุดม 4/5
16 28453 นนทวัฒน์ เป่าพิษ 4/5
17 28445 ณัฎฐณิชา ก้านบัว 4/4
18 25602 วนัชพร ทิศาจารย์ 4/8
19 26071 พัทรพงศ์ กล่อมเจ๊ก 4/7
20 25782 อาทิตย์ สิทธิเสถียร 4/11
21 25521 ปยุต สายสินรัมย์ 4/4
22 25532 สุวิทย์ นุ่นเหว่า 4/9
23 28483 สิรวิชญ์ เพ่งผุดผ่อง 4/9
24 25780 สุริยาวุธ งามยิ่ง 4/9
25 28455 รัชนาท เทพนิมิตร 4/5
26 25962 ชานล แจ้งสว่าง 4/9
27 25967 ณัฐวัฒ จูบ้านพร้าว 4/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th