Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 45
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26821 ชญานิน สุรขจร 4/6
2 26711 วรินทร ศรีเข็ม 4/10
3 29203 สุนิสา จันทร์เมือง 4/6
4 26621 เสฎฐวุฒิ แพประเสริฐ 4/6
5 26545 อริสรา มีแสง 4/10
6 29249 วัฒนพงศ์ ศรีเฉลา 4/10
7 26445 พิมพิศา มะโนวัน 4/5
8 26464 นัยต์ชนก แก้วชิน 4/7
9 26338 นาขวัญ หลงสกุล 4/7
10 26818 กิตติวรรณ ยมรัมย์ 4/7
11 26853 กิตติพศ ทองแก้ว 4/13
12 26366 ณัฐดนัย ไชยนต์ 4/10
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th