Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครู ดนตรี
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 50 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27329 ชนะภัย มีเครือ 2/7
2 27307 เกศกนก ชมภูนุช 2/7
3 27299 สมเกียรติ จันทบัวลา 2/6
4 27318 วิยาดา ศิลป์วิบูลย์กิจ 2/7
5 27309 จีรนันท์ จันทร์แรม 2/7
6 27256 เขมจิรา มะลิทอง 2/6
7 27319 ศศิธร เหลืองสวัสดิ์ 2/7
8 27274 อนุรดี ทวีฤทธิ์ 2/6
9 27260 ทัศนา กลิ่นทรัพย์ 2/6
10 27311 ชุตินันท์ คงถาวร 2/7
11 27300 สัมมา ก้าวสุนทรกิจ 2/6
12 27272 ศุภิสรา ลำยาน 2/6
13 27315 ภาริณี ศุภชิตกิจ 2/7
14 27259 ณัฐวรา สุขสันต์ 2/6
15 27344 ภูมิปัญญา ทรงไพรเดช 2/7
16 27288 ทักษิณ คุณกิตติภักดี 2/6
17 27349 สหรัฐ เข็มขาว 2/7
18 27294 วทัญญู ขำแจ้ง 2/6
19 27297 ศตายุ บุญยังประเสริฐ 2/6
20 27254 กมลชนก คล้ายเวช 2/6
21 27275 อัชชราวดี กิ่งนอก 2/6
22 27312 ปาริชาติ ศิริคำ 2/7
23 27340 ปฏิภาณ ขะนอก 2/7
24 27200 อานนท์ บุตรแก้ว 2/4
25 27301 สิทธิชัย ด้วงชื่น 2/6
26 27447 ราชัญย์ พูลสงวน 2/9
27 28516 เอกณัฏฐ์ เจริญวงศ์ภิญญู 2/9
28 27521 อภิสรา จัยสิน 2/11
29 27509 พัชรมัย แสงหยกกุล 2/11
30 27443 ปรัชญา ชุ่มสนธิ์ 2/9
31 27518 สุกันยา เชื้อสารถี 2/11
32 27520 อภิญญา กมลเลิศ 2/11
33 27444 พงศธร สิทธิโน 2/9
34 27450 สถาพร พรหมรัตน์ 2/9
35 27522 อัฐภิญญา ชุ่มมงคล 2/11
36 27505 นภาจรี สุธารณกร 2/11
37 27434 ทยาวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ 2/9
38 27553 ธาราวิไล จำนงศิลปดี 2/12
39 27556 นันทิชา นุ้ยจุ้ย 2/12
40 27548 ฐิตาภรณ์ บุญเกิด 2/12
41 27502 จุฑารัตน์ ขันตีสา 2/11
42 27503 ทิพย์กัญญา ทองโสภณ 2/11
43 27404 ณัฏฐธิดา จุติตรี 2/9
44 27420 ศศิประภา ธรรมมา 2/9
45 27448 วิวรรธน์ ชูวงษ์ 2/9
46 27547 ชนาภา บุญสมบัติ 2/12
47 27423 ศิริมาศ ขวัญเอี่ยม 2/9
48 27413 ปิลันธนา ปุ่นหลั่ง 2/9
49 27506 ปัทมาภรณ์ ตะโกทอง 2/11
50 27561 ภักศุตราณ์ อ่อนศรี 2/12
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th