Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายโชคชัย ใกรยศ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 60
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 60
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 28048 ญาณกร สุวพร 2/6
2 28047 จิระศักดิ์ นามมูลนาค 2/6
3 28065 อภิสิทธิ์ ธรรมนิทา 2/6
4 28057 มาวิน ทองชมพู 2/6
5 28049 ณัฏฐากร คำจุ้ย 2/6
6 28019 ขนิษฐา ดูสอาด 2/6
7 27937 รัชนก ศรีเพ็ชร์ 2/4
8 28063 อโณทัย หมวกเพ็ชร์ 2/6
9 28034 ภัทรดา คนซื่อ 2/6
10 28018 กมลชนก คชรักษ์ 2/6
11 28059 วีรภัทร เรืองนาม 2/6
12 28064 อธิราช พานิชนอก 2/6
13 28549 ภัทรพล พลวัน 2/7
14 28021 ชาณิดา จันทร์แต่งผล 2/6
15 28066 อัครภูมินทร์ กุลวงษ์ศรี 2/6
16 28037 วิภาดา สุทธิหา 2/6
17 28067 อานนท์ เถื่อนพวงแก้ว 2/6
18 28056 ภูริภัทร รอดดี 2/6
19 27944 อารยา ภุมรินทร์ 2/4
20 28055 ภาวัต ติงสง่า 2/6
21 27963 ศุภากร นุ้ยบรรพต 2/4
22 27938 วราภรณ์ ใจมั่น 2/4
23 28054 ภัทรพล ปักษิณ 2/6
24 27921 ชาลิสา รกรากทอง 2/4
25 27922 ชินบัญชร กุลเสวตร์ 2/4
26 27931 พัชราภรณ์ พิณรัตน์ 2/4
27 28283 มณีนุช ภูกันหา 2/11
28 28291 อนุรดี โต๊ะมิ 2/11
29 28328 ปภาวี สักการเวช 2/12
30 28332 พิมพ์ชนก น้อยหลุบเลา 2/12
31 28346 กิตติพัฒน์ พูลจันทร์ 2/12
32 28173 ณิชานาฏ มงคลฉัตร 2/9
33 28315 สราวุธ หาญปรีชาสวัสดิ์ 2/11
34 28168 จิราพร ใครอุบล 2/9
35 28176 น้ำทิพย์ พันธุศิริ 2/9
36 28209 รพีพัทธ์ มะเฟือง 2/9
37 28271 ทัณฑิกา ศรีดารา 2/11
38 28317 จิดาภา ศกุนตนาค 2/12
39 28290 อธิตญา นอบน้อม 2/11
40 28345 กฤษฎา อุบลเม้า 2/12
41 28287 วิลาสินี กอศรีสกุล 2/11
42 28280 พรศิริ สุทธิ 2/11
43 28199 บัญชา ม่วงอิ่ม 2/9
44 28323 นัฐชิชา บุญมาก 2/12
45 28192 กฤษณะ ชาวเหนือ 2/9
46 28171 ชาลิสา พูนดี 2/9
47 28195 คุ้มเกล้า ธีระเวทย์ 2/9
48 28201 พลวัฒน์ มีทรัพย์ 2/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th