ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง22223  ช่างในบ้าน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูฐปนนท์ โชคสกุล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 70
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28944 ธัญธิตา แก้วแดง 2/12 2019-11-04 09:23:56
2 29091 สิรวิชญ์ เพวงค์ 2/11 2019-11-04 09:02:19
3 29003 ปรมินทร์ อารีย์รัตนนท์ 2/11 2019-11-04 08:37:11
4 28941 ณัฐชา ปานเกษม 2/11 2019-11-04 08:24:36
5 28753 อภิญญา ศรีสุวรรณ 2/12 2019-11-04 08:04:52
6 28754 อัญชิสา ขุณิกากรณ์ 2/12 2019-11-04 08:04:18
7 28752 เสาวลักษณ์ สุริปะ 2/11 2019-11-04 08:03:05
8 28892 ศิริวัฒน์ หมั่นสมบัติ 2/14 2019-11-04 08:02:54
9 28885 ธิติอนันต์ จันทวงศ์ 2/14 2019-11-04 08:01:57
10 28807 พรชัย สุพรรรณเนียม 2/11 2019-11-04 07:51:25
11 29005 ภาสวิชญ์ พระทอง 2/11 2019-11-04 07:50:56
12 29085 วรโชติ สุนาการ 2/11 2019-11-04 07:50:43
13 28811 รพีภัทร พลสินพยัคฆ์ 2/12 2019-11-04 07:49:16
14 28772 ศุภกร จินดาทองทวี 2/11 2019-11-04 07:49:12
15 28667 ดารารัตน์ หมั่นเสนา 2/14 2019-11-04 07:35:37
16 28671 เพชรดา เหล็กศรี 2/12 2019-11-04 07:34:35
17 28677 อัญชสา ทองอ่อน 2/11 2019-11-04 07:34:33
18 28670 พัชรพร กิจวัตร 2/12 2019-11-04 07:31:41
19 28672 ภริตา สุขอาจ 2/11 2019-11-04 07:30:18
20 29129 ศิวกร ทองดอนแฝง 2/7 2019-11-02 18:44:39
21 29087 ศุภกร อินทจักร์ 2/7 2019-11-01 18:36:03
22 28888 ภูผา จำปาป่า 2/7 2019-11-01 18:23:37
23 28760 เกียรติศักดิ์ ตอรบรัมย์ 2/4 2019-11-01 18:13:09
24 28806 พงศกร คำผงแก้ว 2/7 2019-11-01 18:11:36
25 29014 อธิป เทศมหา 2/9 2019-11-01 18:10:59
26 28774 สิโรเวฐณ์ มุกดา 2/7 2019-11-01 18:10:21
27 28769 ศรัณยพงศ์ วัณณะ 2/9 2019-11-01 18:10:16
28 29077 นราวิชญ์ รกรากทอง 2/7 2019-11-01 18:09:03
29 28958 ณฐกร ศรีวรกุลวงศ์ 2/9 2019-11-01 18:08:40
30 28861 ณัฐมน สุนทรพัฒนสกุล 2/7 2019-11-01 18:07:15
31 28867 ปาณิสรา ถาวรผล 2/9 2019-11-01 18:07:11
32 28789 รัตติกาล กันวิเศษ 2/6 2019-11-01 18:05:06
33 28857 กวินธิตา แย้มเนตร 2/6 2019-11-01 18:04:43
34 29069 อรุณภรณ์ สวนสิน 2/6 2019-11-01 18:04:06
35 28865 ปวริศา รุ่งเมฆารัตน์ 2/7 2019-11-01 18:03:40