Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ 33206 การเขียนภาพคนเหมือน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายธนากร กุลสิริธน
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24272 กมลชนก หาญพันธุ์ 6/10
2 26968 ปราณปรียา กลิ่นขจร 6/9
3 24536 หัสวรรษ ดรพล 6/8
4 26938 อติภา ปราณี 6/6
5 24210 ธีร์รัฐ โฆษิตหิรัญนันท์ 6/6
6 26942 พีรเชษฐ์ เทพอักษร 6/6
7 26939 จารุกิตต์ สุกิจจานุรักษ์ 6/6
8 24099 นนทรี มั่นรอด 6/9
9 26229 ชนันสิริ วิริยะ 6/9
10 24326 พิยดา สันทบ 6/10
11 23978 สุพรรษา เพชรเนียม 6/6
12 23982 อลีรัตณ์ แสงใส 6/9
13 24189 เบญจมาศ ตรีอุทัย 6/7
14 24253 ธนพ จิตละมัย 6/9
15 24347 ปรัชญา แก่นท้าว 6/7
16 24147 ณัฐสุรางค์ ภัทรหิรัณยรักษ์ 6/7
17 24193 พลอยชมพู เพ็ชร์น้อย 6/11
18 24289 วราลี คำหงษา 6/7
19 24243 เมสิณีย์ นุ้ยพันธ์ 6/7
20 24376 วัชราภรณ์ แก้วใส 6/9
21 26945 น้ำทิพย์ ตาริชัย 6/7
22 24114 อักษราภัค กันตะเพ็ชร 6/7
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th