Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง 33252 ช่างไม้
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายวีระยุทธ ยอดมะลิ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 35
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26932 สิรธีร์ นิมาธนวิบูลย์ 6/5
2 24444 อธิบดี จินตนานุรักษ์ 6/5
3 24068 ปณิดา หลวงถนนเจริญ 6/8
4 24364 ธนัชชา บุญกุมล 6/9
5 24370 ปวีณา นำทรัพย์ไพบูลย์ 6/7
6 24315 จิราพร บันหันไธสงค์ 6/6
7 24049 สิทธินันท์ ปั้นทอง 6/9
8 24408 นุชจรี เรืองโรจน์ 6/10
9 26971 ชาญวิทย์ นวลศรี 6/9
10 24232 ชัฎชฎาภรณ์ ใจมา 6/8
11 24397 สุนทรียะเทพย์ เทียนแย้ม 6/9
12 24528 ธนดล คำแสง 6/7
13 24285 มุกดา เตชะเดชวรพันธ์ 6/4
14 26941 เผ่าภัทร ยุติมิตร 6/6
15 26982 พิสุทธิพันธ์ ชัยถาวรศิริ 6/10
16 24153 เพชรน้ำผึ้ง สมบัติศรีเจริญ 6/7
17 24197 สุญาณี สุนทรชัย 6/6
18 24256 ธิติ เหลี่ยมเย็นใจ 6/9
19 26988 ปนัดดา โพธิ์งาม 6/11
20 24196 สุกัญญา ตรีอาภรณ์ 6/10
21 24377 วาสนา โทสันเทียะ 6/7
22 24186 ธัญชนก ผาสุข 6/11
23 26985 สิรภพ อุ่นพันธ์หริ่ม 6/10
24 24181 กุลธิดา โพธิ์แก้ว 6/8
25 26949 อนัญพร เครือทองศรี 6/7
26 24066 บุณยนุช ตั้งคติธรรม 6/10
27 26983 ศักรินทร์ นพเก้า 6/10
28 24055 จิตศุภา จิระประสิทธิ์ 6/7
29 26981 พศิน พึ่งภักดี 6/10
30 23986 จักรรินทร์ แสนปัญญา 6/9
31 24018 นาริฐา แซ่ตั้ง 6/7
32 26933 พชรพร ทองปลิว 6/6
33 24360 จุฑามาศ เมฆรัตน์ 6/7
34 24188 บำเพ็ญพร สุนทรศารทูล 6/5
35 26928 ชลธิชา รุวานนท์ 6/5
36 24142 ชนิตา ธูปผึ้ง 6/7
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th