Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32206 ประพันธ์เพลงเบื้องต้น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายโชคชัย ใกรยศ
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 45
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25838 กัลยารัตน์ พละเสน 5/11
2 25852 ภัทรสร ภควัตวัฒนา 5/11
3 28452 ภัทรมล สายแขม 5/5
4 28451 พุทธิดา แซ่ลี้ 5/5
5 26034 อัครเดช กลิ่นสงฆ์ 5/4
6 26062 อรอุมา รวยลาภ 5/5
7 25580 ภูวรรณ ลอยทะเล 5/4
8 26039 จิราภา ภู่ถนนนอก 5/7
9 25894 ณัฐชญา ภู่เทศ 5/5
10 28463 อารียา แตงหนู 5/7
11 25994 ปิยะธิดา เอี่ยมท้วม 5/7
12 25637 กัณฐรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 5/7
13 28469 ปุณณดา ธิโอสถ 5/8
14 25487 กรรณนิการ์ สุขกุล 5/8
15 25500 เมทิกา ปราชญาไพศาล 5/8
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th