ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ท33208 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเอง
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูเขมจิรา มณีขัตย์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25599 เพ็ญพิชชา กลิ่นจำปา 6/8 2019-11-02 12:05:36
2 28486 สุภัชชา บุญการินทร์ 6/10 2019-11-02 12:05:36
3 27005 แก้วตา ไชยนันทน์ 6/8 2019-11-02 12:05:21
4 25493 นกชชม อำไพพร 6/8 2019-11-02 12:05:20
5 28478 มาริสา ยำยวน 6/9 2019-11-02 12:05:13
6 25890 เขมจิรา ยาดีวิชัย 6/10 2019-11-02 12:05:12
7 28476 กัญญารัตน์ ขำโสภา 6/9 2019-11-02 12:04:59
8 25958 กิตติพงศ์ พรมดาว 6/8 2019-11-02 12:04:58
9 25896 ณิชา อุฒาธรรม 6/7 2019-11-02 12:04:54
10 25701 ยศวดี บัวผัน 6/10 2019-11-02 12:04:39
11 25904 ปิยธิดา มณีเกิด 6/11 2019-11-02 12:04:31
12 25940 ณิชาภัทร คุ้มหนองฮี 6/9 2019-11-02 12:04:26
13 25669 อาทิตยา รุจิราวัลย์ 6/10 2019-11-02 12:04:00
14 25571 ณัฐพล ลดกระโทก 6/10 2019-11-02 12:03:58
15 25602 วนัชพร ทิศาจารย์ 6/8 2019-11-02 12:03:57
16 25794 ดวงฤดี สิทธิเลิศ 6/8 2019-11-02 12:03:40
17 25800 บุศรินทร์ ใจเทียมศักดิ์ 6/5 2019-11-02 12:02:56
18 25647 ธันยาภรณ์ สีวังลาศ 6/11 2019-11-02 12:02:48
19 25991 นรทิพย์ ถ้ำแก้ว 6/7 2019-11-02 12:02:38
20 25699 มนัสนันท์ ชัยปัญญา 6/11 2019-11-02 12:02:32
21 28469 ปุณณดา ธิโอสถ 6/8 2019-11-02 12:02:27
22 25660 วรมานิตา ศรีบุญเรือง 6/8 2019-11-02 12:02:13
23 25641 ชนิภรณ์ ตุ่นคำ 6/6 2019-11-02 12:02:07
24 25500 เมทิกา ปราชญาไพศาล 6/8 2019-11-02 12:02:06
25 25751 นันทนัช มั่นรอด 6/6 2019-11-02 12:01:43
26 25613 ชนะชิตติ์ ชะเอมพันธ์ 6/4 2019-11-02 12:01:38
27 25974 นิธิ เจริญจันทร์ 6/6 2019-11-02 12:01:25
28 28456 กุลิศรา คนหาร 6/6 2019-11-02 12:00:55
29 25839 กาญจนา เงินคล 6/6 2019-11-02 12:00:54
30 27002 ญาณิศา เรืองฉาย 6/10 2019-11-02 12:00:43
31 25824 ชานนท์ พลับจีน 6/9 2019-11-02 12:00:37
32 25957 อาภาภัทร สุขเจริญ 6/6 2019-11-02 12:00:36
33 28463 อารียา แตงหนู 6/7 2019-11-02 12:00:33
34 25491 ณิชมน มาสาร 6/7 2019-11-02 12:00:29
35 28459 วรรณษา เซ็มมี 6/6 2019-11-02 12:00:21
36 25955 อภัสรา ดีชอบ 6/10 2019-11-02 12:00:16
37 25994 ปิยะธิดา เอี่ยมท้วม 6/7 2019-11-02 12:00:15