ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ33210 ขับร้องเพลงร่วมสมัย
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูโชคชัย ไกรยศ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 36
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 36
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28451 พุทธิดา แซ่ลี้ 6/5 2019-11-04 14:07:48
2 28500 เศก เรื่อศรีจันทร์ 6/11 2019-11-02 12:58:19
3 29294 นรินทร์ภัทร์ ดำรงพลรัตน์ 6/11 2019-11-02 12:57:38
4 25914 ศุภรัสมิ์ กระต่ายแก้ว 6/5 2019-11-02 12:20:57
5 25521 ปยุต สายสินรัมย์ 6/4 2019-11-02 12:18:54
6 26034 อัครเดช กลิ่นสงฆ์ 6/4 2019-11-02 12:17:21
7 25530 สุรสิทธิ์ จิตตธรรม 6/8 2019-11-02 12:16:46
8 28473 ชลธิต อินทะสอน 6/8 2019-11-02 12:15:09
9 28455 รัชนาท เทพนิมิตร 6/5 2019-11-02 12:12:25
10 28453 นนทวัฒน์ เป่าพิษ 6/5 2019-11-02 12:12:02
11 25977 พีรพล คุ้มโต 6/10 2019-11-02 12:11:22
12 25672 ชนทัต บุญลาภ 6/7 2019-11-02 12:11:10
13 25963 ชินวัฒน์ กิ่งศรีพิพัฒน์ 6/10 2019-11-02 12:01:37
14 25835 อนวัช โทนสูงเนิน 6/5 2019-11-02 12:00:49
15 25976 พงศกร เจริญสินชัย 6/9 2019-11-02 12:00:38
16 25665 อดิภา โป๊ะแก้ว 6/10 2019-11-02 12:00:28
17 25643 ชาลิสา บัวคลี่ 6/6 2019-11-02 12:00:27
18 25498 พิมพ์ชนก คุ้มทอง 6/10 2019-11-02 12:00:25
19 25704 วริศรา พุทธศรี 6/6 2019-11-02 12:00:20
20 25818 กิตติกานต์ สุขขิณี 6/5 2019-11-02 12:00:18
21 28472 กวิน แซ่อึ้ง 6/8 2019-11-02 12:00:17
22 28454 พาดล แช่ม 6/5 2019-11-02 12:00:16
23 25640 ชนัญชิตา ขันหาญศึก 6/10 2019-11-02 12:00:14
24 25773 พรชัย เมืองโสภา 6/7 2019-11-02 12:00:13
25 28492 ปัญจพล นาสมชัย 6/10 2019-11-02 10:56:41
26 25709 จิรัฏฐ์ ตันตระกูล 6/6 2019-11-01 12:59:44
27 28489 กฤติน เสือต่าง 6/10 2019-11-01 12:46:58
28 25852 ภัทรสร ภควัตวัฒนา 6/11 2019-11-01 12:46:38
29 25615 ณัฐพนธ์ สดมณี 6/9 2019-11-01 12:46:16
30 25569 กีรติ เผ่าพรหม 6/6 2019-11-01 12:44:17
31 25639 แคทลียา พลอยพลาย 6/7 2019-11-01 12:41:38
32 26023 พรพิพัฒน์ เจือจันทร์ 6/10 2019-11-01 12:41:27
33 25838 กัลยารัตน์ พละเสน 6/11 2019-11-01 12:41:00
34 25799 บุณยาพร รัตนเกษตร 6/9 2019-11-01 12:39:37
35 25744 ญาตาวี เกิดสุข 6/9 2019-11-01 12:39:28
36 28452 ภัทรมล สายแขม 6/5 2019-11-01 12:38:29
37 25549 ปรายฟ้า วงศ์บรรณาคม 6/7 2019-11-01 12:38:19