ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32271 การจัดการธุรกิจ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูฐปนนท์ โชคสกุล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26024 พัฒนพงษ์ นรสิทธิ์ 6/9 2019-11-02 12:11:18
2 25836 กชกานต์ รัตนรุ่งกิจ 6/10 2019-11-02 12:10:53
3 25463 สาริศา จุลจงกล 6/5 2019-11-02 12:10:43
4 25779 ศุภกิตติ์ สุขอนันต์ 6/8 2019-11-02 12:10:15
5 26018 ธีรภัทร ฮามวงศ์ 6/8 2019-11-02 12:09:40
6 25505 ศิริพักตร์ จุลศรี 6/8 2019-11-02 12:09:05
7 25913 ศิริรัตน์ หยวกทองหลาง 6/4 2019-11-02 12:08:53
8 25589 จุติพร มาตย์นอก 6/9 2019-11-02 12:08:50
9 28477 ปภัชญา ยังอยู่สุข 6/9 2019-11-02 12:08:01
10 25837 กวินทิพย์ จิตตะคาม 6/8 2019-11-02 12:07:26
11 25690 ธัญญาเรศ ร่วมจิตร 6/9 2019-11-02 12:07:26
12 26073 ภาณุพงษ์ เที่ยงทัศน์ 6/4 2019-11-02 12:06:02
13 25687 ขวัญเรือน ปานม่วง 6/5 2019-11-02 12:05:19
14 25732 สุเมธ จันทร์คณาโชค 6/11 2019-11-02 12:05:02
15 25698 มณีกาญจน์ แควสินธุ์ 6/11 2019-11-02 12:04:52
16 25507 สุพิชญา ประมาณเมือง 6/4 2019-11-02 12:03:55
17 25771 ปิยพงษ์ จันทร์สว่าง 6/6 2019-11-02 12:03:27
18 25769 ปฏิภาณ ปั้นเพ็ชร 6/6 2019-11-02 12:03:20
19 25849 ปิยะฉัตร เอี่ยมหนู 6/6 2019-11-02 12:03:13
20 25865 จตุพร แก่นเดียว 6/6 2019-11-02 12:02:51
21 28458 วรณัน มีนาราฎร 6/6 2019-11-02 12:02:32
22 25730 ศุภาชัย วัฒนะเวชศักดิ์ 6/6 2019-11-02 12:01:58
23 25756 พิชชารีย์ ทิพย์สุวรรณ 6/6 2019-11-02 12:01:29
24 25666 อภัสรา ฮวบเอี่ยม 6/4 2019-11-02 12:00:44
25 25508 สุมลรัตน์ วงษ์กวน 6/5 2019-11-02 12:00:40
26 28475 วีรภัทร พรมรังษี 6/8 2019-11-02 12:00:35
27 25492 ธัญชนก ศรีเจริญ 6/9 2019-11-02 12:00:32
28 25901 ปทุมวดี เดชสุภา 6/6 2019-11-02 12:00:28
29 25636 กรวรรณ สุขแก้ว 6/6 2019-11-02 12:00:26
30 25598 ปิมประภาพร ณ บางช้าง 6/4 2019-11-02 12:00:24
31 25621 นรินทร์ เจริญท้าว 6/6 2019-11-02 12:00:20
32 25454 ธนภรณ์ วังเย็น 6/4 2019-11-02 12:00:15
33 25844 ธันยธรณ์ เปลี่ยนปรีชา 6/6 2019-11-02 12:00:14
34 28445 ณัฎฐณิชา ก้านบัว 6/4 2019-11-02 12:00:13
35 25502 รินลณี สาช่อฟ้า 6/9 2019-11-02 12:00:10
36 25588 จิระภา เสือเพชร 6/6 2019-11-02 12:00:07