ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32201 อินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูจารุภา ไชยนุรักษ์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26764 สุวิจักษณ์ ผลอาหาร 5/5 2019-11-05 13:53:35
2 26376 ภูริพัฒน์ สิงห์สาธร 5/5 2019-11-05 13:53:24
3 26363 ชัชพิมุข ชยาวัทน์ 5/6 2019-11-04 09:25:18
4 26657 พุฒิพงศ์ ศรีนา 5/4 2019-11-02 16:14:36
5 26401 จักรกฤษณ์ ยังเปรมปรี 5/8 2019-11-02 13:45:16
6 26804 ปิยะ ถาดทอง 5/11 2019-11-02 13:11:53
7 26688 ปัณฑิตา นิลสนิท 5/4 2019-11-02 12:25:37
8 29245 วนิดา บุตรไวยวุฒิ 5/10 2019-11-02 12:10:27
9 26834 พิชชากร ซึงรุ่งโชติ 5/9 2019-11-02 12:08:27
10 26481 ทิพย์รุ่ง มากฉาย 5/10 2019-11-02 12:05:53
11 29201 วิภาดา บุนนาค 5/6 2019-11-02 11:53:03
12 26695 วิมลสิริ สมสวย 5/4 2019-11-02 11:52:41
13 26651 ทวีสิน สุคนธี 5/10 2019-11-02 11:51:42
14 29243 ภัทราพร พันธ์อั้ว 5/10 2019-11-02 11:51:24
15 26438 นวรัตน์ ผิวพงษ์ 5/6 2019-11-02 11:51:00
16 26792 อรัญญา กิ่งตระการ 5/10 2019-11-02 11:50:15
17 26711 วรินทร ศรีเข็ม 5/10 2019-11-02 11:50:06
18 26518 ยศนันท์ กันคำ 5/10 2019-11-02 11:49:57
19 26820 จุฑามาศ เย็นจัตุรัส 5/10 2019-11-02 11:49:46
20 26285 ฐิติรัตน์ รักษาอยู่ 5/10 2019-11-02 11:49:07
21 26586 เนตรชนก สังข์ทองจีน 5/4 2019-11-02 11:48:55
22 26293 ลักษณ์สุดา ไกลถิ่น 5/10 2019-11-02 11:48:45
23 26538 ศรัณย์พร ขันสิงหา 5/10 2019-11-02 11:48:31
24 26842 วัชราภรณ์ แตงอ่อน 5/7 2019-11-02 11:47:35
25 26545 อริสรา มีแสง 5/10 2019-11-02 11:46:35
26 26434 ณัฐธิชา คล้ายนุช 5/10 2019-11-02 11:46:09
27 29249 วัฒนพงศ์ ศรีเฉลา 5/10 2019-11-02 11:44:52
28 26793 อลิชา ศศิธารากุล 5/4 2019-11-02 11:44:37
29 29248 พิษณุ หนูมี 5/10 2019-11-02 11:44:30
30 26845 ธัญญภัสร์ มะวงศ์ษา 5/7 2019-11-02 11:43:41
31 26643 อรอารีย์ นันทะเสน 5/10 2019-11-02 11:42:53
32 26355 สุปวีณ์ คุณาพรพิพัฒน์กิจ 5/13 2019-11-02 11:40:19
33 26684 นิรรินทร์ ไทยเจริญพร 5/4 2019-11-02 11:39:22
34 26724 ณัฐทิกา เพียรงาม 5/9 2019-11-02 11:39:14
35 26723 โซเฟีย คอนดูรโร่ 5/7 2019-11-02 11:38:27
36 26391 วริศรา ขำประสิทธิ์ 5/4 2019-11-02 11:38:22
37 26397 สุพรรณิการ์ หมู่สะแก 5/4 2019-11-02 11:38:00