Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง23264 ช่างโลหะเบื้องต้น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 226
ห้อง ม.3
จำนวนที่รับทั้งหมด 80
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 80
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27578 ทวีสิทธ์ นิลเพ็ชร 3/12
2 27544 สุทธิพจน์ สิทธิเสถียร 3/11
3 27581 ธัญเทพ แซ่เตียว 3/12
4 27590 ภูวเดช วงศาโรจน์ 3/12
5 27574 ชัยสิทธิ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 3/12
6 27527 ฉัตรดนัย ปิ่นเกตุ 3/11
7 27594 ศุขสันต์ ดิษยนันท์ 3/12
8 27542 วรเทพ วงค์สมุทร 3/11
9 27576 ณัฐวุธ พุกน้อย 3/12
10 27571 กฤษกร เคนผา 3/12
11 27572 กฤษดา สายหวาน 3/12
12 27589 ภานุพงศ์ ก้อนดี 3/12
13 27530 ชัยมงคล อิ่มอ่ำ 3/11
14 27592 วีรภัทร ธรรมนิทา 3/12
15 27537 นนทปรีชา อาภรณ์ศิริ 3/11
16 27585 ปภังกร คำแหง 3/12
17 27538 พลเลิศ เรืองฤทธิ์ 3/11
18 27593 ศรัณย์ ประสานเสือ 3/12
19 27526 คณิติน ตุดา 3/11
20 27539 พิพัฒน์ ศรีสว่าง 3/11
21 27528 ชนะศึก กลิ่นทรัพย์ 3/11
22 27523 กษิดิ์เดช เทวะสิทธิ์ 3/11
23 27516 สมฤทัย เอี่ยมสุวรรณ 3/11
24 28543 ณัตดนัย มณีเกิด 3/11
25 27435 เทียนชัย นาคจันทึก 3/9
26 27409 น้องมด แสงมิ 3/9
27 27524 กิตติภพ เชี่ยวอานัติ 3/11
28 27430 เจษฎา อิ่มอ่ำ 3/9
29 27588 ภัทรโรจน์ เทียนหอม 3/12
30 27541 มนัสนันท์ ศรีดารา 3/11
31 27533 ณัฐพล ศิลปชัย 3/11
32 28510 กัลยกร ฟักสาคร 3/7
33 27310 ชนากานต์ ผิวจันทร์ 3/7
34 28513 อิระวดี สุภินนพงศ์ 3/7
35 27321 ศุภวรรณ สุวรรณศิริโชค 3/7
36 27295 วัฒนันท์ รัตติมาสกล 3/6
37 27305 กัลยาวดี พลอาสา 3/7
38 27342 ภัทรพงศ์ บรรณวาร 3/7
39 27308 ขวัญวดี ประสิทธิ์ 3/7
40 27297 ศตายุ บุญยังประเสริฐ 3/6
41 27284 ณัฐดนัย หิรัญสาลี 3/6
42 27345 ยุตพงศ์ พึ่งแย้มสรวล 3/7
43 27304 กรวลัย บุญเหมาะ 3/7
44 27199 อภิลักษณ์ ผิวผลาผล 3/4
45 27202 อิทธิพล คำศรี 3/4
46 27180 ชัยวัฒน์ จันทร์แจ่ม 3/4
47 27189 ธนบดี สุราย 3/4
48 27193 ปฏิภาณ อุปริมวงศกร 3/4
49 27182 ณัฐพงษ์ เฮียงเฮีย 3/4
50 27167 มานิตา ใจกล้า 3/4
51 27154 กมลชนก เต็งการณ์กิจ 3/4
52 27195 วัชระพล มาลัยแดง 3/4
53 27155 กมลเนตร แย้มมงคล 3/4
54 27158 ชญานิน จำนงค์ 3/4
55 27303 เอลียา ใจภูมิ 3/6
56 27290 พิพรรธ เพิ่มพันธ์ 3/6
57 27192 บูรพา กลอยสิงห์รัตน์ 3/4
58 27263 นัฏฐวรรณ แสวงดี 3/6
59 27254 กมลชนก คล้ายเวช 3/6
60 27266 พรรณวษา สว่างกาล 3/6
61 27257 คทัยภัทร์ ชูพันธุ์อรพล 3/6
62 27185 ทรงพล คำผา 3/4
63 27271 ศศิวรรณ พรหมสูงยาง 3/6
64 27265 ปิยะฉัตร สุริยโสภณ 3/6
65 27268 พิมพ์มาดา บุญวาสนา 3/6
66 27270 วิภาศินีย์ กอบขุนทด 3/6
67 27288 ทักษิณ คุณกิตติภักดี 3/6
68 27178 จิรภัทร เภรีศัพท์ 3/4
69 27328 คุณากร สีหมากสุข 3/7
70 27181 ณัฐนนท์ มังคลาด 3/4
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th