ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32221 ประพันธ์เพลงป๊อป
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูโชคชัย ไกรยศ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 42
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 42
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26713 วิชัย รังษี 5/13 2019-11-04 08:31:27
2 29279 ปัญจพล หนูเรียง 5/13 2019-11-02 19:34:14
3 29277 ชิษณุพงศ์ ทับใหญ่ 5/13 2019-11-02 19:33:52
4 26867 ศุภณัฐ พรอุไร 5/13 2019-11-02 19:33:30
5 26482 ธาดารัตน์ แตงใหญ่ 5/13 2019-11-02 19:32:53
6 26313 ธนพล อย่างสวย 5/10 2019-11-02 11:34:23
7 27772 ณราวุฒิ ทองกวา 5/6 2019-11-02 11:33:58
8 26769 จุฑาทิพย์ เชยเปีย 5/11 2019-11-02 11:33:48
9 29244 รุ่งรัตน์ ยินบรรเลิง 5/10 2019-11-02 11:33:30
10 26614 ภูวเมศฐ์ ธนเสถียรยิ่งยง 5/13 2019-11-02 11:33:24
11 29255 สุชัญญา เมืองโคตร 5/11 2019-11-02 11:33:23
12 29257 ศุภสันต์ เชื้อสีดา 5/11 2019-11-02 11:33:03
13 26487 พรชิตา โพธิมาตย์ 5/11 2019-11-02 11:32:40
14 26478 ชลิดา สุวรรณศรี 5/13 2019-11-02 11:32:36
15 26325 เมธี ประทุม 5/13 2019-11-02 11:32:35
16 29238 จำเริญ โตอนันต์ 5/9 2019-11-02 11:32:28
17 26366 ณัฐดนัย ไชยนต์ 5/10 2019-11-02 11:31:58
18 26832 พลอยชมพู จัน 5/11 2019-11-02 11:31:49
19 29205 ธนกฤษ กองทอง 5/6 2019-11-02 11:31:43
20 26319 ปัณณวัฒน์ กุลวงษ์ 5/10 2019-11-02 11:31:39
21 26828 นภัทร ชาญภูมิดล 5/7 2019-11-02 11:31:32
22 26850 กฤศ เนินพลอย 5/11 2019-11-02 11:31:25
23 29209 จณิสตา พิทักษ์เกียรติ 5/7 2019-11-02 11:31:21
24 29213 ศศิชา สัทธาพงศ์ 5/7 2019-11-02 11:31:19
25 26697 อมลมณี จันทวงษาโรจน์ 5/4 2019-11-02 11:31:18
26 26853 กิตติพศ ทองแก้ว 5/13 2019-11-02 11:31:16
27 26743 วันวิสา เจริญ 5/7 2019-11-02 11:31:13
28 26577 ชมพูนุท ยอดระบำ 5/4 2019-11-02 11:31:11
29 26503 ดลฤทธิ์ อิทธิโชติ 5/7 2019-11-02 11:31:09
30 26673 กฤตชญา คำจุ้ย 5/4 2019-11-02 11:31:09
31 26642 อภิญญา เสมขำ 5/11 2019-11-02 11:31:02
32 26634 พรพนาพรรณ ใจท้วม 5/7 2019-11-02 11:31:02
33 30112 สิรินพร วัฒนสมบัติ 5/11 2019-11-02 11:31:01
34 26576 จิราภรณ์ ธรรมรัตโนทัย 5/7 2019-11-02 11:31:01
35 26765 อภินันท์ ปัญญาคำ 5/10 2019-11-02 11:31:01
36 26348 แพรนรินทร์ สิทธิรส 5/7 2019-11-02 11:30:57
37 29212 ปฏิญญา โพธิ์ทิพย์ 5/7 2019-11-02 11:30:54
38 26602 สินีนาถ สาพา 5/4 2019-11-02 11:30:53
39 29211 ทรายแก้ว พันธเสน 5/7 2019-11-02 11:30:52
40 26763 สัญชัย ร่วมจิตร 5/7 2019-11-02 11:30:51