ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ21208  ปฏิบัติดนตรีไทยและขับร้อง
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูศศิพันธุ์ ทศราช
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.1
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 70
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29951 บุญยกร หอมศิริ 1/13 2019-11-04 12:28:57
2 29946 ชิณวงษ์วิทย์ สุภาพ 1/13 2019-11-04 12:28:29
3 29925 ธิดาวรรณ รัตนบุรี 1/13 2019-11-04 12:28:19
4 29930 รวิวรรณ คงกระพันธ์ 1/13 2019-11-04 12:28:10
5 29956 ศิริโชค สอนแก้ว 1/13 2019-11-04 12:24:36
6 29812 จักรกฤษณ์ เพิ่มเขตการณ์ 1/12 2019-11-04 12:24:23
7 29947 ณัฏฐวัฒน์ อ่วมกลิ่น 1/13 2019-11-04 12:12:34
8 29953 พรรณดนัย แก้วสมนึก 1/13 2019-11-04 12:10:57
9 30102 อาชัญญา เจริญเนตร 1/13 2019-11-04 12:10:45
10 30101 ศุภมาศ วัฒนะ 1/13 2019-11-04 12:10:35
11 29938 อนันทิตา ไกรสุข 1/13 2019-11-04 12:10:21
12 29889 พัชรานันท์ อรัญโสตร 1/14 2019-11-04 12:02:23
13 29883 นลินทิพย์ เข็มทอง 1/14 2019-11-04 12:02:16
14 29895 ศุภิสรา จันทร์คณาโชค 1/14 2019-11-04 12:02:06
15 29469 วรโชติ มีกุล 1/4 2019-11-04 11:12:22
16 29696 เอกรินทร์ เป่ารัมย์ 1/9 2019-11-04 11:12:11
17 29656 ณิชาพัชร์ ศรีบุญเรือง 1/9 2019-11-04 11:11:59
18 29686 นที ไพศาลพิพัฒน์ธน 1/9 2019-11-04 11:11:49
19 29437 ดาริน พูลสงวน 1/4 2019-11-04 10:57:44
20 29583 ณัฐพัฒน์ พยัคฆพล 1/7 2019-11-04 09:41:07
21 29907 ธนพล สมศรี 1/14 2019-11-04 09:29:15
22 29771 ธันวา เกิดมีทรัพย์ 1/7 2019-11-04 08:55:00
23 29581 ณฐนันทน์ สุขเกษม 1/7 2019-11-04 08:54:24
24 29589 ประณต เกิดมั่งมี 1/7 2019-11-04 08:53:55
25 29586 ธนทรัพย์ หมั่นเพียร 1/7 2019-11-04 08:46:29
26 29916 ศุภชัย ศรีปัญญา 1/14 2019-11-04 08:44:18
27 29432 กฤติกา ทะคำสอน 1/4 2019-11-04 08:21:48
28 29945 ชนันธร พานิชกุล 1/13 2019-11-04 08:17:23
29 29926 ปุณยภรณ์ อภิสารสกุล 1/13 2019-11-04 08:07:41
30 29446 วีนัส วงค์ครุฑ 1/4 2019-11-04 07:47:54
31 29459 ธนดล เขียวงามดี 1/4 2019-11-04 07:39:49
32 29796 ปุณณภา เรณางกูล 1/12 2019-11-04 07:34:55
33 29673 สุชานันท์ บัวคำ 1/9 2019-11-04 07:22:31
34 29784 อัฑฒวีร์ พึ่งเถื่อน 1/11 2019-11-03 19:09:15
35 29452 จักรชัย เหล่าเเค 1/4 2019-11-03 15:26:52
36 30113 ภาวี ทุมมาเกิด 1/4 2019-11-03 12:35:35
37 29897 สุภัสสร คงยอด 1/14 2019-11-02 19:02:23
38 29878 ขนิษฐา มิ่งเมือง 1/14 2019-11-02 19:01:01
39 29933 ศศิกาญจน์ เจริญสุข 1/13 2019-11-02 17:43:25
40 29936 สุฐิตา โทนสุวรรณ์ 1/13 2019-11-01 20:03:19
41 29664 พรเจริญ นามไพร 1/9 2019-11-01 19:37:36
42 29458 ธนชัย งามเฉลียว 1/4 2019-11-01 19:33:46
43 29799 รัชนีกร คุณวงศ์ 1/12 2019-11-01 19:20:32
44 29663 ปิยมาศ กิ่งทอง 1/9 2019-11-01 18:59:47
45 29665 พริตรา คุณาวงศ์เดช 1/9 2019-11-01 18:20:45
46 29932 วรรณวิสา ธงอาจ 1/13 2019-11-01 18:18:41
47 29681 ชยพล แจ้งเขตร์ 1/9 2019-11-01 18:18:32
48 29672 วิลาวรรณ ปัญนารี 1/9 2019-11-01 18:15:13
49 29931 วรชา ทองบ่อ 1/13 2019-11-01 18:15:05
50 29602 สิทธิโชค ธูปหอม 1/7 2019-11-01 18:13:26
51 29893 วรัทยา เบี้ยงาม 1/14 2019-11-01 17:50:27
52 29783 สุรชัย มีผล 1/11 2019-11-01 17:50:21
53 29882 ธัญพร ยานะ 1/14 2019-11-01 17:49:14
54 29762 ก้องภพ วิเชียร 1/11 2019-11-01 17:49:05
55 29890 พัชริดา พวงเเจ่ม 1/14 2019-11-01 17:47:54
56 29877 กิติยาภรณ์ คำแปงตัน 1/14 2019-11-01 17:46:50
57 29670 เมษานารี พ่วงลา 1/9 2019-11-01 17:38:09
58 29655 ณัฐริกา ศิริคำ 1/9 2019-11-01 17:35:33
59 29676 อุทุมพร วงษ์วัฒนา 1/9 2019-11-01 17:14:43
60 29571 พิชญา โกยหิรัญ 1/7 2019-11-01 17:06:28
61 29666 พาขวัญ สุขศิลป์ 1/9 2019-11-01 17:04:40
62 29687 นรินทร ปกป้อง 1/9 2019-11-01 17:04:18
63 29689 ปัณณวัฒน์ น้อยสุทธิ์ 1/9 2019-11-01 17:04:04