ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32222 ออกแบบทัศนศิลป์
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูปวริณร์ญากร สวงกุดเรือ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26554 ณัฐวุฒิ ทองสุข 5/4 2019-11-02 11:36:05
2 29199 บุญฑิตา สุเนตร์ 5/6 2019-11-02 11:35:40
3 26463 นันทภพ อินนอก 5/4 2019-11-02 11:35:31
4 26590 พรรณพษา แซ่เล้า 5/6 2019-11-02 11:35:23
5 26382 คฑารัตน์ ปะทะโก 5/7 2019-11-02 11:35:20
6 26262 อาทิตยา ดิษฐวิบูลย์ 5/4 2019-11-02 11:35:11
7 26653 ปฏิภาณ อินทรอ่ำ 5/8 2019-11-02 11:35:11
8 26398 อัญชิสา ชื่นจรูญ 5/11 2019-11-02 11:35:11
9 26606 จุฑาภัทร บุญศรี 5/13 2019-11-02 11:35:04
10 26622 กัลยา ป้อมอยู่โคน 5/11 2019-11-02 11:34:47
11 26818 กิตติวรรณ ยมรัมย์ 5/7 2019-11-02 11:34:43
12 26716 อมลณัฐ พิมพา 5/6 2019-11-02 11:34:09
13 26537 วราภรณ์ แตงวิเชียร 5/6 2019-11-02 11:33:39
14 26461 ธนวินท์ แซ่ตั้ง 5/4 2019-11-02 11:33:12
15 26827 ธณัชชา กระจ่างศรี 5/6 2019-11-02 11:32:45
16 29215 สุกฤตา บับพาน 5/7 2019-11-02 11:32:43
17 26284 ชลลดา หลอดแก้ว 5/7 2019-11-02 11:32:36
18 26357 สุรางค์พิมล โพธิ์สาวัง 5/6 2019-11-02 11:32:36
19 26480 ดารินทร์ วุ้นประเสริฐ 5/7 2019-11-02 11:32:14
20 29218 วรปรัชญ์ สายพิมพ์ทอง 5/7 2019-11-02 11:32:14
21 26378 กนกวรรณ บุญเสริมทรัพย์ 5/6 2019-11-02 11:32:02
22 26668 สุทธิเกียรติ สืบสิงห์ 5/9 2019-11-02 11:31:56
23 26342 บัณฑิตา กลีบบัว 5/6 2019-11-02 11:31:51
24 26601 ศรัญญา หมวดช่วย 5/7 2019-11-02 11:31:45
25 26633 ปิยวดี เดชชมภู 5/7 2019-11-02 11:31:38
26 26472 ศิขรินทร์ แสงวิลัย 5/9 2019-11-02 11:31:34
27 26859 ธนวินท์ คำแสง 5/5 2019-11-02 11:31:31
28 26443 ปักษ์ ภูมิชูชิต 5/9 2019-11-02 11:31:28
29 29208 กรองแก้ว บุญเย็น 5/7 2019-11-02 11:31:27
30 26506 ธนธรณ์ ฉัตร์กุลจันทร์ 5/6 2019-11-02 11:31:09
31 26456 กิตติสัณห์ มั่นใจอารย์ 5/11 2019-11-02 11:31:09
32 26360 อิสราภรณ์ เทียมพล 5/5 2019-11-02 11:31:08
33 26597 รัชวิภา ศรีสวัสดิ์ 5/7 2019-11-02 11:31:04
34 26681 ธนชนก คงปาน 5/7 2019-11-02 11:31:03
35 26632 ปิ่นฉัตร โพธิ 5/7 2019-11-02 11:30:58
36 26392 วารินทร์ ชาวสวนทอง 5/7 2019-11-02 11:30:53
37 29210 จุฑามาศ เข็มนาค 5/7 2019-11-02 11:30:51