ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ว31201 การรู้ดิจิทัล
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูสมควร แสงพินิจ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 30030 ภัทรภร คุณาวงศ์เดช 4/8 2019-11-07 11:59:24
2 27517 สรณ์สิริ พงษ์พานิช 4/10 2019-11-02 11:10:08
3 27360 ชุลีกร อุดม 4/8 2019-11-02 11:09:05
4 27562 ภัทรานิษฐ์ ราโรจน์ 4/6 2019-11-02 11:08:32
5 30043 มารุณี นาคน้อย 4/10 2019-11-02 11:08:00
6 27418 วันวิสา สนองคุณ 4/10 2019-11-02 11:07:51
7 27313 พรชิตา กิ่มเปี่ยม 4/10 2019-11-02 11:07:08
8 30035 กัญญารัตน์ ภูมมา 4/9 2019-11-02 11:06:48
9 27379 สตรีรัตน์ เกตุราม 4/5 2019-11-02 11:06:37
10 27413 ปิลันธนา ปุ่นหลั่ง 4/10 2019-11-02 11:06:14
11 27536 ธัญพล ปัดชา 4/6 2019-11-02 11:03:52
12 27440 นนทพัทธ์ ปัญญาดี 4/11 2019-11-02 11:03:50
13 27206 จีรนันท์ โนนกลาง 4/9 2019-11-02 11:03:47
14 27068 กชกร โพนคำหล 4/8 2019-11-02 11:03:32
15 30013 นภัสร อินอ่อน 4/6 2019-11-02 11:03:19
16 27601 ณัฎนรินทร์ ขาวสำอางค์ 4/7 2019-11-02 11:03:15
17 30032 ศุภวดี สุตะนา 4/8 2019-11-02 11:02:52
18 27265 ปิยะฉัตร สุริยโสภณ 4/6 2019-11-02 11:02:03
19 27302 เอกวุฒิ แก้วสะอาด 4/11 2019-11-02 11:02:01
20 27233 สุภนิดา โทนสุวรรณ์ 4/11 2019-11-02 11:01:37
21 27209 ณภัทร เจียมวัฒนาเลิศ 4/8 2019-11-02 11:01:32
22 27456 ญาณิศา วิจิตรโท 4/8 2019-11-02 11:01:13
23 30016 พัณณิน เขียวอ่อน 4/6 2019-11-02 11:01:02
24 27478 สุชัญญา ด่านจิระมนตรี 4/6 2019-11-02 11:00:58
25 27638 นครินทร ใจปทุม 4/11 2019-11-02 11:00:58
26 27310 ชนากานต์ ผิวจันทร์ 4/8 2019-11-02 11:00:58
27 27282 ญาณวุฒิ ลีสีทวน 4/11 2019-11-02 11:00:49
28 27157 เขมิกา พรหมโคตร 4/8 2019-11-02 11:00:45
29 30024 สุรเสกข์ พินนุช 4/6 2019-11-02 11:00:39
30 27171 สาวิตรี คุ้มน่วม 4/8 2019-11-02 11:00:34
31 27217 นันทิกานต์ โพธิ์บางหวาย 4/8 2019-11-02 11:00:33
32 27161 ปริญญา นนทนาคร 4/8 2019-11-02 11:00:24
33 27531 ชินภัทร ไลยการ 4/8 2019-11-02 11:00:11