Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ21210 แชร์บอล
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม
วัตถุประสงค์ แชร์บอล
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม แชร์บอล
ห้อง ม.1
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 50 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 28071 ฉัตรมาดา ภักดี 1/7
2 27947 กิจการ เจริญกุล 1/4
3 28087 ไอลดา เดชะดี 1/7
4 27962 วีรภัทร ชลศึกษ์ 1/4
5 28111 วริศร์ ง้าวแก้ว 1/7
6 28069 กานติมา เริงรื่น 1/7
7 27924 ณัฐมล พรมล้า 1/4
8 28086 อินทิรา เดชมา 1/7
9 27943 อทิตยา เกตุแก้ว 1/4
10 28113 ศุภณัฐ แตงประดิษฐ 1/7
11 28084 สุกฤตา สาริขิต 1/7
12 28112 วัชรศักดิ์ สุขตะ 1/7
13 27952 ณัฐสิทธิ์ หมู่สะแก 1/4
14 28096 ธนกฤต ตีระเจริญ 1/7
15 28281 พัชราภา สาคร 1/11
16 28110 รัฐพล ทรัพย์ทวีวัฒนา 1/7
17 28083 สิรินทร์พร องค์ประเสริฐ 1/7
18 27929 เนตรนภา วงษ์แพทย์ 1/4
19 27967 เอกราช พวงแจ่ม 1/4
20 28099 บวรทัต จิตรสำราญ 1/7
21 27965 หัสวรา รอดภัย 1/4
22 27958 ภูธเนศ ร่มโพธิ์ทอง 1/4
23 28073 ณิยวรรณ สอนจันทร์ 1/7
24 27954 ปริยากร ชาคร 1/4
25 27966 อภิสิทธิ์ เถื่อนพวงเเก้ว 1/4
26 27948 คุณานนต์ เอี่ยมใจกล้า 1/4
27 28203 พิพัฒน์ บุญศรี 1/9
28 28210 วัฒษนชัย ภิริรักษ์ 1/9
29 28289 สุนิตา เนตรสุวรรณ 1/11
30 28208 ภาณุพงศ์ โตศิริ 1/9
31 28269 ณิชา กลัดสำเนียง 1/11
32 28206 ภัคภณ สุขานนท์ 1/9
33 28202 พิชชากร นีกชัยภูมิ 1/9
34 28324 นิภาพร หมู่สะแก 1/12
35 28286 วาสนา พิมมาศ 1/11
36 28317 จิดาภา ศกุนตนาค 1/12
37 28207 ภัทรธร พิมพ์สมุทร 1/9
38 28205 ภวัต สิงหวรวงศ์ 1/9
39 28283 มณีนุช ภูกันหา 1/11
40 28350 ณัฐวุฒิ นามจันที 1/12
41 28213 สรวิชญ์ บุญคงมี 1/9
42 28341 สุพิชฌาย์ แสนปลื้ม 1/12
43 28362 วชรพล ปิ่นแก้ว 1/12
44 28361 รัตนบดินทร์ นิรันดร 1/12
45 28339 สายน้ำผึ้ง จั่นทอง 1/12
46 28272 นันทิชา โฉมพระกลับ 1/11
47 28344 กฤติพงษ์ จันทราสา 1/12
48 28291 อนุรดี โต๊ะมิ 1/11
49 28267 เกศยา เนียมจ้อย 1/11
50 28340 สุพรรษา ติงสะ 1/12
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th