ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง22225 การจัดสวนในภาชนะ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูสุดารัตน์ รื่นชาญ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 70 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28871 ภิรดา ภักตรสุวรรณ 2/11 2019-11-04 07:37:41
2 28978 เกวลิน ภาคสังข์ 2/12 2019-11-04 07:36:32
3 28995 กันตภูมิ วัฒนวิพัฒน์ 2/11 2019-11-04 07:35:19
4 28981 ชมพูนุท สุขพวง 2/14 2019-11-04 07:35:14
5 29008 วรากร แย้มนาม 2/14 2019-11-04 07:35:07
6 28791 วรัญญา ทุวัง 2/12 2019-11-04 07:31:49
7 28790 รัตนาภรณ์ ยังเปรมปรี 2/12 2019-11-04 07:31:22
8 28793 ศิริลักษณ์ น้ำคำ 2/15 2019-11-04 07:30:50
9 28794 อภิญญา เลื่อนสาคร 2/14 2019-11-04 07:30:01
10 29108 วรนุช แนวศรีนาค 2/12 2019-11-04 07:29:46
11 28893 ศุภกร คนขยัน 2/15 2019-11-04 07:29:34
12 29107 มณฑกานต์ บุดดาเคย 2/11 2019-11-04 07:29:08
13 28971 สุทธิพงษ์ ผลพิบูลย์ 2/15 2019-11-04 07:28:48
14 29099 ธัญญ์นรี ใบกุหลาบ 2/15 2019-11-04 07:28:26
15 29007 รชฏ ศศิธารากุล 2/15 2019-11-04 07:28:22
16 28965 ภัทรพงษ์ เมธา 2/15 2019-11-04 07:27:52
17 29096 ขนิษฐา รักษาอยู่ 2/14 2019-11-04 07:27:33
18 29098 จีรนันท์ สุขประเสริฐ 2/15 2019-11-04 07:26:56
19 29097 ไข่มุก คำลือเดช 2/14 2019-11-04 07:26:25
20 29104 พรปวีณ์ นวลเเย้ม 2/15 2019-11-04 07:25:59
21 28763 ชนน สามรวม 2/14 2019-11-04 07:24:33
22 28980 ชญาดา เชื้อพรมมา 2/15 2019-11-04 07:23:33
23 29013 อติกานต์ อินโต 2/14 2019-11-04 07:23:33
24 28681 ทัชวาล สุทัศ 2/14 2019-11-04 07:22:31
25 29121 ปิยะพัฒน์ ศรีคัชชะ 2/14 2019-11-04 07:22:24
26 28796 คมชาญ ยิวคิม 2/14 2019-11-04 07:21:35
27 28801 นทีเทพ ทองคำ 2/14 2019-11-04 07:21:03
28 28860 ณัฏฐณิชา โพธิ์ศรี 2/14 2019-11-04 07:19:13
29 28991 มธุริน แก้วดี 2/12 2019-11-04 07:16:41
30 28977 กิตติกรณ์ ทองเกตุ 2/11 2019-11-04 07:14:06
31 28992 วลัยพรรณ สะใบบาง 2/14 2019-11-04 07:12:57
32 28777 กรรณญรัตน์ ชูชิต 2/12 2019-11-04 07:10:33
33 28792 ศรัญญา สายกรัด 2/12 2019-11-04 07:09:48
34 28785 ปวริศา เมืองเกษม 2/14 2019-11-04 07:09:35
35 28781 ณัฐพร สดศรี 2/12 2019-11-04 07:08:39
36 28662 จิรภัทร์ วงศ์วิธาน 2/12 2019-11-04 07:01:47
37 28984 ธีรพร เชื้อเจริญ 2/15 2019-11-04 06:55:36
38 28951 รสิตา กูลหนองแดง 2/15 2019-11-04 06:54:50
39 28950 พัชราภา ทองเกษร 2/15 2019-11-04 06:54:35
40 28953 วิภาดา กรรเชียง 2/15 2019-11-04 06:53:40
41 28875 ศิริมา ขำเหล็ง 2/15 2019-11-04 06:52:52
42 28968 ศุภกร สุกหอม 2/7 2019-11-02 11:35:46
43 28975 อนุชิต เนตรรัตนะ 2/9 2019-11-01 19:05:42
44 28948 พรประวี จ่างเจริญ 2/9 2019-11-01 19:04:44
45 28859 ชัญยชนก ใจจุ่ม 2/9 2019-11-01 19:01:43
46 28974 อดิศร นุสโต 2/9 2019-11-01 18:32:30
47 29081 โภคิน ไวยรัตน์ 2/9 2019-11-01 18:29:58
48 28876 สุธิดา สระจูม 2/4 2019-11-01 18:20:07
49 28890 ศรัณย์ ดาวเรือง 2/9 2019-11-01 18:19:16
50 28959 ทีปกร ธรรมโรจน์ 2/6 2019-11-01 18:17:02
51 29120 ปิยพัทธ์ ยกฉวี 2/9 2019-11-01 18:17:01
52 28686 นภัสรพี สีระสา 2/6 2019-11-01 18:16:40
53 28800 ธนากรณ์ นาชัยเวียง 2/9 2019-11-01 18:15:56
54 28970 สหรัฐ พลอยสมบุญ 2/6 2019-11-01 18:15:08
55 28659 กันต์ฤทัย ผลส้ม 2/6 2019-11-01 18:14:28
56 28751 สุพัฒตรา ศรียันต์ 2/6 2019-11-01 18:13:18
57 29110 สุภิสสรา สดชื่น 2/6 2019-11-01 18:12:22
58 29106 ภัทรนันท์ บุญคืน 2/6 2019-11-01 18:11:49
59 28665 ณัฐชกรณ์ ชราชิต 2/4 2019-11-01 18:11:36
60 28938 เกศินี กลับบาง 2/4 2019-11-01 18:10:41
61 28940 ชนพร บุญสมบัติ 2/4 2019-11-01 18:10:07
62 28676 โสรญา อยู่ยา 2/9 2019-11-01 18:09:12
63 28673 มานัสสิกา เขียนอินทร์ 2/4 2019-11-01 18:09:02
64 28783 ธฤดี ครองสินธ์ 2/6 2019-11-01 18:08:27
65 28986 ปานรพี เปรมปรี 2/9 2019-11-01 18:08:00
66 28993 ศิรภัสสร งอนสวัน 2/9 2019-11-01 18:07:09
67 28784 ธารสิตางค์ ชะนะชัย 2/4 2019-11-01 18:05:30
68 28786 ปัญญาพร เต็งการณ์กิจ 2/9 2019-11-01 18:04:23
69 28805 ปวริศ กรีบุตร 2/6 2019-11-01 18:03:16
70 29118 นวพล ทวิชอบเจริญ 2/7 2019-11-01 18:02:37