ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ท22201 การเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูเขมจิรา มณีขัตย์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 70
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28963 ปิยวัฒน์ อิ่มสอาด 2/4 2019-11-04 09:38:37
2 28795 ไอศวรรย์ แก้วเรือนทอง 2/15 2019-11-04 08:55:14
3 29304 สัจจพงษ์ เพกอง 2/15 2019-11-04 08:51:22
4 29114 แทนคุณ ตันเจริญผล 2/15 2019-11-04 08:50:40
5 29130 สุพัฒน จงกลณี 2/15 2019-11-04 08:49:57
6 29103 ปุณญพร มีโรจน์ 2/14 2019-11-04 08:48:39
7 28884 ธนมงคล จอมพระ 2/15 2019-11-04 08:47:48
8 29126 พีรัชชัย เอี่ยมปาน 2/15 2019-11-04 08:47:42
9 29011 ศุภชาติ กัลพฤกษ์ 2/11 2019-11-04 08:38:19
10 28937 กมลชนก วิจิตรเอก 2/12 2019-11-04 08:29:50
11 28939 เจณวรีย์ สาลี 2/14 2019-11-04 08:04:39
12 28955 สาวิณี สืบสิงห์ 2/14 2019-11-04 08:03:55
13 28942 ณัฐธิดา อั้นน้อย 2/14 2019-11-04 08:03:14
14 28947 พรทิวา เลียวนาร์ดี 2/11 2019-11-04 07:59:48
15 30106 รวิสรา เทียนศักดิ์ 2/11 2019-11-04 07:51:45
16 28810 ภูตะวัน สาลี 2/11 2019-11-04 07:49:06
17 29067 สุภิญญา งามนิจ 2/11 2019-11-04 07:47:19
18 29127 เพทาย มีเอี่ยม 2/12 2019-11-04 07:04:50
19 29128 ศรันย์ ถุนนอก 2/14 2019-11-04 07:03:50
20 28661 จรรยพร บุญจริง 2/11 2019-11-04 00:44:03
21 28679 คีนภัค เล่งใจ 2/9 2019-11-01 18:26:51
22 29116 ธรรมโรจน์ พิมพ์สอน 2/7 2019-11-01 18:21:31
23 29012 สมเจตน์ บุญเหมาะ 2/6 2019-11-01 18:15:20
24 28688 ปัญญวัฒน์ บุญประกอบ 2/9 2019-11-01 18:14:54
25 28973 อดิเทพ รัตนะสร้อย 2/7 2019-11-01 18:13:45
26 29058 ณัฏฐณิชา รุ่งเรืองผล 2/4 2019-11-01 18:11:26
27 29057 ชิดชนก เกตุแก้ว 2/9 2019-11-01 18:09:41
28 29109 สุภาพร จำเริญขวัญ 2/4 2019-11-01 18:07:40
29 28778 กรรนิกา ยาวิชัย 2/7 2019-11-01 18:07:23
30 28756 อาทิติญา นิลเอี่ยม 2/7 2019-11-01 18:06:54
31 28864 ปณัฐชา มหาเวก 2/7 2019-11-01 18:06:33
32 29061 เมธิสรา บัวบาน 2/4 2019-11-01 18:04:54
33 28660 กิตติยา โพยนอก 2/4 2019-11-01 18:04:35
34 28954 ศักดิ์สินี เชยกลิ่น 2/6 2019-11-01 18:03:53
35 28943 ดรุณีพร พรหมผล 2/6 2019-11-01 18:03:20