ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ท21202 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูบุปผา บัวทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.1
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 70 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29444 รพิภาส์ สัตย์สุริยะกุล 1/4 2019-11-03 15:22:26
2 29595 วัชระ ภิรมกิจ 1/7 2019-11-03 15:17:40
3 29765 ฉัตรมงคล สาครขวาง 1/11 2019-11-03 14:58:24
4 29958 สุรเชษฐ์ เพ็ชรน้อย 1/13 2019-11-03 13:45:07
5 29764 จิรภัทร ปิ่นแก้ว 1/11 2019-11-03 10:15:45
6 29940 กาจพล ผาจวง 1/13 2019-11-02 23:55:27
7 29960 เอกรัตน์ ขำหนู 1/13 2019-11-02 22:11:10
8 29776 ภูตะวัน ชนูนันท์ 1/11 2019-11-02 21:56:12
9 29329 อาริสา บุญเรือง 1/1 2019-11-02 18:49:22
10 29770 ธราเทพ วงศ์พรหมกาย 1/11 2019-11-02 10:28:07
11 29795 ปัทมพร มุ่งกลาง 1/12 2019-11-02 09:03:57
12 29820 ปิยพัฒน์ เอี่ยมเสริม 1/12 2019-11-02 08:03:54
13 29433 กุ๋ยหลิน แซ่ฮ้อ 1/4 2019-11-02 07:57:56
14 29442 ปณิตา มณีวงษ์ 1/4 2019-11-02 07:57:31
15 29952 ปรเมษฐ์ แสงใส 1/13 2019-11-02 07:35:49
16 29807 เสาวลักษณ์ ภิญญะวัย 1/12 2019-11-01 23:05:19
17 29787 กุลธิดา พาโพธิ์พันธ์ 1/12 2019-11-01 21:54:27
18 29809 กวินท์ ค้าทันเจริญ 1/12 2019-11-01 21:41:14
19 29766 ชัยมงคล เกียรติมิ่งมงคล 1/11 2019-11-01 19:57:04
20 29813 ณรงค์ฤทธิ์ รื่นรมย์ 1/12 2019-11-01 19:31:21
21 29825 วลีด วรรณศรี 1/12 2019-11-01 19:10:36
22 29788 ขวัญชนก ป้อมเกิด 1/12 2019-11-01 19:04:12
23 29781 สิปปวิชญ์ ทองดี 1/11 2019-11-01 18:55:52
24 29920 ฐิติกานต์ จรุงกัณฑ์ 1/13 2019-11-01 18:55:36
25 29574 ศิริจันทร์ ภมร 1/7 2019-11-01 18:49:47
26 29824 วรภพ กอเซ็ม 1/12 2019-11-01 18:40:27
27 29923 ธัญรดา พรมอารักษ์ 1/13 2019-11-01 18:34:07
28 29927 พรทิพย์ พักเที่ยง 1/13 2019-11-01 18:32:17
29 29919 ชนันพร ทิพอาจ 1/13 2019-11-01 18:28:44
30 29928 พรทิพย์ ผลวิจิตร์ 1/13 2019-11-01 18:27:08
31 29918 กุลสตรี ศุภสร 1/13 2019-11-01 18:26:06
32 29808 อัจจิมา จันทร์ก้อน 1/12 2019-11-01 18:23:53
33 29924 ธิดารัตน์ นรัฐกิจ 1/13 2019-11-01 18:14:46
34 29934 ศิรดา ชูม่วง 1/13 2019-11-01 18:10:23
35 29922 ณัฐภรณ์ จันทร์เพ็ง 1/13 2019-11-01 18:09:23
36 29921 ณัฐธิชานันท์ ชัยชุมพร 1/13 2019-11-01 18:09:02
37 29929 พิชชาภา ไทยช้อย 1/13 2019-11-01 18:08:52
38 29456 ณรงค์ชัย เทียนเรียว 1/4 2019-11-01 18:05:35
39 29881 ธัญญาลักษณ์ โคกจินดา 1/14 2019-11-01 18:04:30
40 29465 ภูริทัต คูณมาก 1/4 2019-11-01 18:04:11
41 29773 พีรพัฒน์ คงอยู่ดี 1/11 2019-11-01 18:03:36
42 29777 ภูมิพิสิษฐ์ ลำพูน 1/11 2019-11-01 17:56:48
43 29389 ชนัญชิตา นากสุก 1/3 2019-11-01 17:55:46
44 29782 สุพี อินสุวรรณ์ 1/11 2019-11-01 17:55:29
45 29767 ชิษณุพงศ์ โพธิ์สุวรรณ์ 1/11 2019-11-01 17:52:16
46 29763 ขวัญเพชร ก้าวสุนทรกิจ 1/11 2019-11-01 17:51:59
47 29898 อภิรดี พันธ์สนิท 1/14 2019-11-01 17:51:36
48 29756 ภัทรภร ศรีวัง 1/11 2019-11-01 17:49:52
49 29785 กมลพรรณ ทุวัง 1/12 2019-11-01 17:48:45
50 29769 ธนกฤต อ้อยงาม 1/11 2019-11-01 17:48:11
51 29802 วาสนา กาบเครือ 1/12 2019-11-01 17:47:34
52 29774 พีรภาส โพธิวรรณ 1/11 2019-11-01 17:47:34
53 29805 สิริษา สถาผล 1/12 2019-11-01 17:47:28
54 29803 ศรวณีย์ ทรัพย์เพชร 1/12 2019-11-01 17:47:18
55 29816 ธรรมศาสตร์ ยังปรีเปรม 1/12 2019-11-01 17:47:09
56 29772 พีรพัฒน์ ดำเพชร 1/11 2019-11-01 17:46:57
57 29778 ยศภัทร ขันธ์ศิลา 1/11 2019-11-01 17:46:45
58 29892 วรดา ทุมทา 1/14 2019-11-01 17:46:11
59 29775 ภานุวัฒน์ การสมงาม 1/11 2019-11-01 17:46:05
60 29875 กนกวรรณ ชื่นจรูญ 1/14 2019-11-01 17:45:50
61 29885 นิรชา เขียวชอุ่ม 1/14 2019-11-01 17:44:16
62 29768 ทศรัศมิ์ ปิ่นอนุสรณ์ 1/11 2019-11-01 17:44:06
63 29564 ชาคริยา ยังอยูสุข 1/7 2019-11-01 17:31:44
64 29588 ปณภัส เอียมเสริม 1/7 2019-11-01 17:31:35
65 29962 รัฐวิทย์ อรุณศรี 1/7 2019-11-01 17:20:30
66 29599 ศิวกร สุขเกษม 1/7 2019-11-01 17:06:08
67 29566 ณัฐชานันท์ หาญสกุลรัตน์ 1/7 2019-11-01 17:05:00
68 29567 ณัฐธิดา แย้มเจริญ 1/7 2019-11-01 17:04:42
69 29572 ภคมน แก้วกร่ำ 1/7 2019-11-01 17:03:37
70 29606 อภิสิทธิ์ สุนทรแก้ว 1/7 2019-11-01 17:00:41