ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ21201 ดนตรีในยุคดิจิทัล
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูมติพันธ์ เชิดสุด
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.1
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 70 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29876 กานต์ทิตา พุ่มทอง 1/14 2019-11-02 16:39:04
2 29880 เจตปรียา เบี้ยจรัส 1/14 2019-11-02 16:07:07
3 29894 วรินรำไพ ฟักสุข 1/14 2019-11-02 16:04:25
4 29552 พฤษฉัตร สาระ 1/6 2019-11-02 14:43:09
5 29451 กันต์พงษ์ เขียวละออ 1/4 2019-11-02 11:44:25
6 29548 ธนพนธ์ มณีรัตน์ 1/6 2019-11-02 09:35:13
7 29439 ธนัทธ์นันท์ สุขเอี่ยม 1/4 2019-11-02 08:53:43
8 29449 อักษิกร ปรากฏดี 1/4 2019-11-02 08:52:44
9 29961 นริศรา จิรัคคกุล 1/6 2019-11-02 08:24:06
10 29653 กัลยาณี กว้างนอก 1/9 2019-11-01 20:47:14
11 29659 นิรกุล ชาติสำราญ 1/9 2019-11-01 20:42:37
12 29652 กชกร แสงใส 1/9 2019-11-01 20:38:16
13 29440 ธิดารัตน์ หน่องพงษ์ 1/4 2019-11-01 20:31:47
14 29780 วายุ พุ่มประสพ 1/11 2019-11-01 20:14:03
15 29542 เจริญทรัพย์ ศรลี 1/6 2019-11-01 20:06:04
16 29779 วรเมธ ไทยสวัสดิ์ 1/11 2019-11-01 19:52:55
17 29464 พสิษฐ์ หวานจินดา 1/4 2019-11-01 19:42:05
18 29470 วีรวัฒน์ บรรลือทรัพย์ 1/4 2019-11-01 19:37:42
19 29460 ธนากร เหล่าธง 1/4 2019-11-01 19:37:01
20 29457 ณัทภัสฉ์ อดิศักดิ์สกุล 1/4 2019-11-01 19:27:36
21 29463 บวรวิทย์ ฉิมป้อง 1/4 2019-11-01 19:27:34
22 29896 สุชัญญา ใหม่เอี่ยม 1/14 2019-11-01 19:20:49
23 29478 เกษรา ทองคำ 1/5 2019-11-01 19:11:26
24 29935 สวิตตา อรรคมูล 1/13 2019-11-01 18:25:06
25 29937 สุภัสสร บุญม่วง 1/13 2019-11-01 18:24:16
26 29601 สาธิต เพิ่มผล 1/7 2019-11-01 18:22:59
27 29557 วาริช สันเส็น 1/6 2019-11-01 18:20:58
28 29445 วัณณารักษ์ สระประการ 1/4 2019-11-01 18:17:54
29 29569 เบญจมาศ ระดาบุตร 1/7 2019-11-01 18:10:39
30 29915 ศิวพล วัฒนพลธนาวัฒน์ 1/14 2019-11-01 18:05:40
31 29674 อาภัสรา แก้วจอหอ 1/9 2019-11-01 18:05:13
32 29912 รพีพัฒน์ ห้องสวัสดิ์ 1/14 2019-11-01 18:03:49
33 29441 นภาพร โอมพรนุวัฒน์ 1/4 2019-11-01 18:03:09
34 29902 ณฐพงศ์ ช้างมาก 1/14 2019-11-01 17:53:00
35 29570 ปิยะฉัตร ใจบุญ 1/7 2019-11-01 17:52:20
36 29527 นิชาพร ยิ้มวาสนา 1/6 2019-11-01 17:33:48
37 29669 มนธิการณ์ จับแสงจันทร์ 1/9 2019-11-01 17:33:46
38 29549 เนรมิตร เพ็ชรสว่าง 1/6 2019-11-01 17:31:16
39 29558 วิพาทัน หล่าชนม์ 1/6 2019-11-01 17:30:50
40 29529 ปุญชรัสมิ์ พลยุทธโยธิน 1/6 2019-11-01 17:27:36
41 29662 ปรียานุช รุจจิรัฐถิติกาล 1/9 2019-11-01 17:27:00
42 29569 เบญจมาศ ระดาบุตร 1/7 2019-11-01 17:26:44
43 29565 ณัฐชา เจริญขามป้อม 1/7 2019-11-01 17:25:31
44 29658 น้ำฝน ซ้อนเพ็ชร 1/9 2019-11-01 17:22:40
45 29668 เพชรดา บำรุงเอื้อ 1/9 2019-11-01 17:20:10
46 29519 กุลชา พรมโสภา 1/6 2019-11-01 17:19:18
47 29560 ศุภกร คำสวี 1/6 2019-11-01 17:17:59
48 29661 เบญจมาภรณ์ สรรน้อย 1/9 2019-11-01 17:15:00
49 29667 พิชามญชุ์ ศรีแก้ว 1/9 2019-11-01 17:14:29
50 29577 อรัตติยา วิรุณพันธ์ 1/7 2019-11-01 17:13:54
51 29526 นันทนา ข้อเอี่ยงต๋อง 1/6 2019-11-01 17:13:25
52 29435 ณิชาภัทร วัฒนะไพบูลย์ 1/4 2019-11-01 17:13:17
53 29553 ภูริช วิสิฏฐพรอักษร 1/6 2019-11-01 17:12:55
54 29593 พิสิษฐ์ แสวงดี 1/7 2019-11-01 17:12:47
55 29585 ธณารินทร์ โป๊ะแก้ว 1/7 2019-11-01 17:12:01
56 29530 พรสินี ทองสว่าง 1/6 2019-11-01 17:10:53
57 29600 สกล วิบูลย์ธนากุล 1/7 2019-11-01 17:06:03
58 29520 เจนนิเฟอร์ แซนซ์ 1/6 2019-11-01 17:05:18
59 29448 สุฑาวิณี กำเนิดเหมาะ 1/4 2019-11-01 17:05:14
60 29522 ฐนิตา กึ่งกลาง 1/6 2019-11-01 17:05:06
61 29603 เหมันต์ ปานนอก 1/7 2019-11-01 17:04:37
62 29559 วีรภัทร วงแหวน 1/6 2019-11-01 17:04:35
63 29534 มนต์รดา เเช่มช้อย 1/6 2019-11-01 17:04:06
64 29546 ฐิติพงศ์ บุญสอน 1/6 2019-11-01 17:03:03
65 29584 ทศลักษณ์ เขียวอุบล 1/7 2019-11-01 17:02:27
66 29431 กชกร ณะลาโต 1/4 2019-11-01 17:02:22
67 29590 พสิษฐ์ไกร ไชยมงคล 1/7 2019-11-01 17:02:11
68 29531 พลอย กลอยสิงห์รัตน์ 1/6 2019-11-01 17:02:00
69 29544 ชยากร บัวบาล 1/6 2019-11-01 17:01:53
70 29545 โชคพิพัฒน์ ปัตตาเคสา 1/6 2019-11-01 17:01:43