Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ33202 งานผ้าบาติก
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 226
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26230 ชลิตา อุ่นผาง 6/5
2 24168 ณัฐพงศ์ คำมี 6/5
3 24141 จิรฐา วิริยะ 6/5
4 24395 สุทิวัส แก้วกลิ่น 6/5
5 24227 กาญจนาพร เตียงเกตุ 6/7
6 24512 ศรัณย์พร ประสงค์อมรชัย 6/6
7 24012 ชลลดา หาญประทุม 6/7
8 24527 ตู่ กองวงศ์ 6/8
9 24497 ณัฐฐาพร พูนรักษ์ 6/5
10 24510 มัชฌิมา แสงวีระศิริ 6/7
11 23963 ชิดชนก ประทุม 6/6
12 24317 ชิดชนก รู้แผน 6/11
13 24163 อริสรา ดีโอสถ 6/5
14 24369 ปภาสรณ์ โพธิ์แก้ว 6/5
15 24025 รุ่งวัฒนา ปานใจทัศน์ 6/7
16 24061 นงลักษณ์ สุมณฑา 6/5
17 24328 ภูมรินทร์ ไตรธนาภัทร์ 6/6
18 24026 ศิรินทร์ยา ภูเต้านิล 6/10
19 24301 ชัยธวัส วงศ์จันทร์ 6/4
20 24306 รวิชญ์ แสงดี 6/10
21 24239 ปิยฉัตร คุณเผือก 6/11
22 24036 ณัฐวัสส์ คงคาวิภาสันติกุล 6/11
23 24511 รพีพรรณ คล้ายรามัญ 6/7
24 24325 ปิยธิดา จันการสอน 6/6
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th