Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ33202 งานผ้าบาติก
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 226
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 45 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25145 วรวรรษ มะปราง 6/5
2 25012 คนึงนิจ เขียวอ่อน 6/6
3 25194 หรรษพร ช่างสอน 6/11
4 24725 ชลธิชา บุญยนต์ 6/4
5 24973 พิรญาณ์ สุวงษ์ทอง 6/6
6 25173 อักษราภัค วันมะณี 6/6
7 24776 ฐาปนี จารุจินดา 6/6
8 25284 อภินันท์ ไม้สน 6/4
9 24726 ชุติศรณ์ กระเเสโท 6/6
10 26216 อภิรักษ์ เงินสมบัติ 6/6
11 25020 ธิดารัตน์ แก้วมณี 6/6
12 25134 ณัฐพงษ์ พูลสุวรรณ 6/4
13 25262 นันท์นภัส ใจขำ 6/6
14 25111 พรนภา กองแก้ว 6/5
15 25130 อิสราภรณ์ สิงห์บัญ 6/5
16 25104 กมลวรรณ พุทธจันทร์ 6/4
17 27697 พิชญุตม์ โคแก้ว 6/4
18 26219 ภูรี จินดาธรรม 6/4
19 25174 อัมรินทร์ เจริญฤทธิรงค์ 6/8
20 24946 ตะวัน วรรณศิลปิน 6/4
21 24870 จิรัชยา ศิริจรรยา 6/11
22 27700 ณัฐณิชา เรืองวิเศษ 6/5
23 25164 เพ็ญจันทร์ โพธิพันธุ์ 6/4
24 25161 พรชนก ทรัพย์เรืองเนตร 6/5
25 25143 โยธกานต์ มาลัย 6/4
26 24800 อารีรัตน์ ศรีเกตุ 6/5
27 25040 ณัฐพล สำเภาเเก้ว 6/5
28 25114 มนัสนันท์ สุภาพ 6/5
29 24775 ชุติกาญจน์ เกตษา 6/7
30 25032 สุทธสินี งามแก้ว 6/6
31 25036 อัครภา ประกิ่ง 6/7
32 25060 นภาพร จันทร์อาจ 6/5
33 25272 กฤตภัค สำราญจิตต์ 6/11
34 25033 อนัญญา วงษ์ลคร 6/5
35 27693 อัจฉราพิชญ์ นะขันชัย 6/4
36 27704 ธนภัทธิ์ จั่นช้าง 6/5
37 25169 วิจิตรา ธรรมสิทธิ์ 6/6
38 24734 พรนภัส แฉ่งประเสริฐ 6/6
39 25260 ธัญญภรณ์ สวนสิน 6/11
40 25058 ณัฐภาดา คล้ายนุช 6/4
41 25273 กานดาภร สำราญจิตต์ 6/7
42 25065 พจมาน อรุณแจ้ง 6/11
43 25139 นิรุทธ์ พุฒทอง 6/5
44 24769 อชรายุ เอี่ยมชะโอด 6/11
45 27762 เอกสิทธิ์ สัมนา 6/11
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th