ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ33202  งานผ้าบาติก
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูวิเทศ โพธิ์ทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25992 นิศากร ไชยพันธ์ 6/6 2019-11-02 12:22:54
2 25786 กนกวรรณ อรุณจิรโชค 6/10 2019-11-02 12:00:21
3 25859 อรณิชา สำรวลรื่น 6/9 2019-11-02 12:00:21
4 25725 ภูมิพัฒน์ เมืองพระ 6/9 2019-11-02 12:00:21
5 25750 นพมาศ กาบเครือ 6/10 2019-11-02 12:00:21
6 25905 พรธิดา แฟงภิรมณ์ 6/11 2019-11-02 12:00:20
7 25906 พรนภา ใจสม 6/10 2019-11-02 12:00:20
8 25691 น้ำทิพย์ ชุติมา 6/10 2019-11-02 12:00:20
9 25945 พิมลพรรณ ไม้ลำดวน 6/11 2019-11-02 12:00:20
10 25900 นีรกานต์ อมรวรพันธ์ 6/7 2019-11-02 12:00:19
11 25738 แก้วตา บัวผัน 6/10 2019-11-02 12:00:19
12 25693 บัณฑิตา เสือเอก 6/11 2019-11-02 12:00:18
13 26036 กชกร ถนอมชาติ 6/11 2019-11-02 12:00:18
14 25848 เอวริณฎา เอเชีย เจริญภูมิ 6/11 2019-11-02 12:00:17
15 25692 นิศาชล กรุงไกรจักร 6/5 2019-11-02 12:00:17
16 25703 วริศรา บุดดาเคย 6/11 2019-11-02 12:00:16
17 28465 ธีธัช พานิชโกศล 6/7 2019-11-02 12:00:16
18 25668 อักษราภัค พิริยะเวช 6/5 2019-11-02 12:00:16
19 25888 กิรดา ศักดิ์สิทธิ์สกุล 6/7 2019-11-02 12:00:15
20 25645 ณัฐกานต์ เนียรศิริ 6/7 2019-11-02 12:00:15
21 25661 วริศรา อุ่มบางตลาด 6/5 2019-11-02 12:00:14
22 28497 นันทรัตน์ เนียมแย้ม 6/11 2019-11-02 12:00:13
23 25971 ธนา สังวาลย์เล็ก 6/6 2019-11-02 12:00:13
24 26997 ชามาวีร์ วีระพงศ์ยุติธ์ 6/11 2019-11-02 12:00:13
25 25735 เอกนรินทร์ ลายเงิน 6/10 2019-11-02 12:00:13
26 25933 ศรัณภัทร หมั่นสมบัติ 6/6 2019-11-02 12:00:13
27 28447 ธัญญรัตน์ ภควรรณ 6/4 2019-11-02 12:00:12
28 25934 ศุภโชค แจ่มสว่าง 6/7 2019-11-02 12:00:12
29 27007 ดำรงฤทธิ์ มีระลึก 6/5 2019-11-02 12:00:12
30 25768 ปฏิพล โพธิ์รักษา 6/7 2019-11-02 12:00:11
31 25576 นวพล มิมหาร 6/6 2019-11-02 12:00:11
32 25845 เบญจวรรณ พุ่มพวง 6/9 2019-11-02 12:00:10
33 25811 วีระวัลย์ คำดี 6/7 2019-11-02 12:00:10
34 25804 ปาลิตา พวงแก้ว 6/5 2019-11-02 12:00:10
35 25752 ปภัสร ธารชัยสุข 6/11 2019-11-02 12:00:10
36 25843 ณัฐนิชา ทรงเจริญ 6/8 2019-11-02 12:00:09
37 25674 ชวการณ์ กิจสุวรรณ 6/6 2019-11-02 12:00:09
38 25764 ธนากร ก๋าแก้ว 6/9 2019-11-02 12:00:08
39 25499 ภัทรดา ไกรศรี 6/4 2019-11-02 12:00:07