Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ33206 แบดมินตัน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายธีระศักดิ์ การสามารถ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 821
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27699 กันยกร บุญมา 6/5
2 25274 มินตรา โชคชัยงามสง่า 6/4
3 27725 ทองเอก กษัตริย์ 6/7
4 25063 นฤมล แสวงสาย 6/5
5 24978 วันวิสา พลจรัส 6/5
6 25178 ชานน รุ่งโรจน์ 6/8
7 25084 กิตติพงษ์ เชิงกราน 6/5
8 24968 ปนัดดา พุดแตง 6/11
9 25114 มนัสนันท์ สุภาพ 6/5
10 25111 พรนภา กองแก้ว 6/5
11 27698 ภูสิญจ์ พุ่มประดับ 6/4
12 27754 จรุงทรัพย์ บุษยากุล 6/11
13 24883 ยศวดี มีแก้ว 6/4
14 27761 ณัฐวุฒิ คณาคุณ 6/11
15 24767 ศุภัคพงษ์ ทุ่งไธสง 6/11
16 25048 ศุภกร อ่ำฟัก 6/4
17 25255 ฐิติวรรณ ลือลาภ 6/5
18 24868 เขมิกา รัชตารมย์ 6/6
19 25232 วสิษฐ์พร ทิพย์ประโภชน์ 6/6
20 25059 ธุวพร พลงาม 6/8
21 24770 อชิตะ เทียนพัชรนันท์ 6/5
22 25051 อนุสรณ์ ใจภูมิ 6/8
23 27762 เอกสิทธิ์ สัมนา 6/11
24 26219 ภูรี จินดาธรรม 6/4
25 25012 คนึงนิจ เขียวอ่อน 6/6
26 25113 พิมพ์สุดา พูลเต่า 6/4
27 25145 วรวรรษ มะปราง 6/5
28 24972 พัชราพร ไพสิฐวิทยางกูร 6/6
29 24769 อชรายุ เอี่ยมชะโอด 6/11
30 24975 มาริษา ปัททุม 6/8
31 25103 อภิวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ 6/8
32 27709 ปิยะรัตน์ มะลิวัลย์ 6/6
33 24812 ศิริวรรธน์ วิโรจการดำริห์ 6/8
34 25143 โยธกานต์ มาลัย 6/4
35 25184 พงศธร พิมพ์เงิน 6/5
36 25115 มินตรา จำปาทอง 6/4
37 24966 ภควรรณ อภิวันท์ 6/5
38 25227 ชยธร เผาะสูงเนิน 6/5
39 25040 ณัฐพล สำเภาเเก้ว 6/5
40 27701 ณิชากร คำมาวงษ์ 6/5
41 27706 อดิศักดิ์ อนุสรรัมย์ 6/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th