Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 731
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 40 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24946 ตะวัน วรรณศิลปิน 6/4
2 24973 พิรญาณ์ สุวงษ์ทอง 6/6
3 25093 พิชยะ ฟักเชือก 6/4
4 24791 ศดานัน นันทสันติ 6/6
5 24867 กฤษติมาภรณ์ ศรีศิลปนันทน์ 6/11
6 25014 ชลดา สาระ 6/10
7 24866 อัสไนย มูลทา 6/11
8 24983 สาธิดา ไชยวงค์ 6/11
9 25031 สุชานุช ผิวอ่อน 6/5
10 24785 เปรมศิริ ซากูคาระ 6/10
11 24837 ศลิษา โคตรคำ 6/11
12 25173 อักษราภัค วันมะณี 6/6
13 24836 ศรินทิพย์ เกาะพราหมณ์ 6/5
14 25263 นิภาพร แซ่อุ้ย 6/7
15 24969 ปุณยนุช เผือกนาค 6/11
16 24825 ทิพย์พวรรณ เกตุแก้ว 6/11
17 25256 ณัฐชา ทวิชอบเจริญ 6/5
18 25164 เพ็ญจันทร์ โพธิพันธุ์ 6/4
19 24843 สุภัทธณา แสงใส 6/6
20 25067 พรนภา โชติรมณ์ 6/5
21 27756 นงนภัส พลอยล้วน 6/11
22 25215 ณรงค์กร เหล่าธง 6/7
23 24819 จันทิรา ด้วงชาวนา 6/11
24 26221 อาณกร อิงคะวณิช 6/11
25 24838 ศิโรรัตน์ ทัศสุคนธ์ 6/5
26 27713 ปัญญวัฒน์ พัดลม 6/6
27 25169 วิจิตรา ธรรมสิทธิ์ 6/6
28 27757 นมิดา พุ่มขจร 6/11
29 25280 สุพัตรา ทรัพย์ประภา 6/7
30 25257 ณัฐรินันท์ ปวริศร์สุนทร 6/5
31 25066 พรไพลิน จันทร์ศรี 6/11
32 24756 นพดล ศึกษาชาติ 6/7
33 25194 หรรษพร ช่างสอน 6/11
34 24925 ภัคจิรา นันทจินดา 6/7
35 27702 วัชราภา อบอุ่น 6/5
36 24808 พัฒนชน เนยโอชา 6/10
37 25020 ธิดารัตน์ แก้วมณี 6/6
38 25174 อัมรินทร์ เจริญฤทธิรงค์ 6/8
39 24828 บงกช คำเหมือง 6/6
40 24787 ภัทราวดี สุเทวพร 6/6
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th