Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33265 ดอกไม้สด
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวสมภิศ ชาภักดี
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 701
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 45 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24819 จันทิรา ด้วงชาวนา 6/11
2 24843 สุภัทธณา แสงใส 6/6
3 24825 ทิพย์พวรรณ เกตุแก้ว 6/11
4 24838 ศิโรรัตน์ ทัศสุคนธ์ 6/5
5 25254 ชุติมา อำนาจ 6/11
6 24867 กฤษติมาภรณ์ ศรีศิลปนันทน์ 6/11
7 24978 วันวิสา พลจรัส 6/5
8 24988 อุมาวรรณ์ พันธุสิน 6/11
9 25070 รัตติยากรณ์ บัวโพมล 6/10
10 24866 อัสไนย มูลทา 6/11
11 24883 ยศวดี มีแก้ว 6/4
12 25149 เกศสินี เหล่าแช่ม 6/10
13 24968 ปนัดดา พุดแตง 6/11
14 25066 พรไพลิน จันทร์ศรี 6/11
15 27710 มัณลิกา เทศปลื้ม 6/6
16 24836 ศรินทิพย์ เกาะพราหมณ์ 6/5
17 25067 พรนภา โชติรมณ์ 6/5
18 27757 นมิดา พุ่มขจร 6/11
19 24983 สาธิดา ไชยวงค์ 6/11
20 24882 ภาณุมาศ มณีนิล 6/4
21 24694 นภาพร อยู่ผาสุข 6/10
22 27749 วิโรสินี กลิ่นชวนชื่น 6/10
23 25128 หนึ่งฤทัย สุขใจคำ 6/6
24 24452 สินีนาด รอดวงษ์ 6/11
25 24767 ศุภัคพงษ์ ทุ่งไธสง 6/11
26 25129 อรรถยา สวัสดี 6/4
27 25257 ณัฐรินันท์ ปวริศร์สุนทร 6/5
28 24969 ปุณยนุช เผือกนาค 6/11
29 27754 จรุงทรัพย์ บุษยากุล 6/11
30 25255 ฐิติวรรณ ลือลาภ 6/5
31 24837 ศลิษา โคตรคำ 6/11
32 24828 บงกช คำเหมือง 6/6
33 25193 สหัสวรรษ ชัยรัตนศักดา 6/4
34 25076 ศิริวิมล ประดิษฐศรี 6/11
35 25031 สุชานุช ผิวอ่อน 6/5
36 27698 ภูสิญจ์ พุ่มประดับ 6/4
37 24711 จิตต์เข้ม โชติมา 6/4
38 25113 พิมพ์สุดา พูลเต่า 6/4
39 25115 มินตรา จำปาทอง 6/4
40 24898 เดชาฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ 6/4
41 27694 จักรรินทร์ อินสว่าง 6/4
42 27756 นงนภัส พลอยล้วน 6/11
43 27691 มนัสนันท์ ภูตะวันณะ 6/4
44 25205 สุชาดา เกิดสุข 6/8
45 27706 อดิศักดิ์ อนุสรรัมย์ 6/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th