ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ33206  แบดมินตัน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูณัฐพงศ์ สายสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25944 พิมพ์นิภา เนียมจันทร์ 6/7 2019-11-02 12:00:25
2 28474 ณัฐดนัย เคียงแก้ว 6/8 2019-11-02 12:00:25
3 29290 ติณณภพ หุตะจิตต์ 6/7 2019-11-02 12:00:25
4 25943 พรทิพย์ รุกขเจริญ 6/10 2019-11-02 12:00:24
5 25723 ภานุวัชร ศิลานิล 6/10 2019-11-02 12:00:23
6 25617 ธนกร ศรีสุข 6/9 2019-11-02 12:00:23
7 26009 ณัฐสิทธิ์ วะเกิดเป้ง 6/4 2019-11-02 12:00:22
8 25696 พลอยวรินทร์ แป้นกลัด 6/11 2019-11-02 12:00:22
9 27001 วิษณุ อัศวมนตรีกุล 6/4 2019-11-02 12:00:21
10 25851 พิชาภรณ์ แสงเลิศ 6/5 2019-11-02 12:00:21
11 25512 ชัยณรงค์ เกิดอำพร 6/9 2019-11-02 12:00:21
12 25988 คริสตินันท์ เลิศโยธารงค์ 6/5 2019-11-02 12:00:20
13 25667 อมลวรรณ บุญน้อม 6/7 2019-11-02 12:00:20
14 25766 นพนนท์ พงษ์พานิช 6/8 2019-11-02 12:00:20
15 26030 วรัตถ์ ทุมจิ๋ว 6/9 2019-11-02 12:00:20
16 25737 เกศริน บัวตูม 6/8 2019-11-02 12:00:20
17 25760 ชนาธิป ดัชถุยาวัต 6/10 2019-11-02 12:00:19
18 28545 อัศฎาวุธ ประเสริฐแสง 6/8 2019-11-02 12:00:18
19 28467 ธนาภรณ์ มูลมณี 6/8 2019-11-02 12:00:18
20 25629 รัชชานนท์ ขุนจงแก้ว 6/6 2019-11-02 12:00:18
21 26048 พิมพ์ชนก ภักดี 6/6 2019-11-02 12:00:18
22 25642 ชลิดาพร กองจันดา 6/7 2019-11-02 12:00:17
23 28494 วิทวัส เล้าประดิษฐ 6/10 2019-11-02 12:00:16
24 25650 ปวีณ์ธิดา สุขเกษม 6/7 2019-11-02 12:00:16
25 27003 สวรรยา อิ่มกระโทก 6/8 2019-11-02 12:00:16
26 26059 สุวีรยา โลพลพิศ 6/6 2019-11-02 12:00:15
27 26004 ชลสิทธิ์ ศรีพุทธา 6/4 2019-11-02 12:00:15
28 25681 พงศกร ตรีชินะพงศ์ 6/4 2019-11-02 12:00:14
29 25743 ญาณวรรณ ณ นคร 6/9 2019-11-02 12:00:14
30 25520 ธวัชชัย ศิริมงคล 6/11 2019-11-02 12:00:14
31 25710 จิราชีพ กุดสถิตย์ 6/11 2019-11-02 12:00:13
32 25654 เพ็ญพร จันทโรจนีย์ 6/7 2019-11-02 12:00:12
33 25739 จิติพร ถาดทอง 6/6 2019-11-02 12:00:11
34 25651 ปวีณ์นุช สุขโฉม 6/6 2019-11-02 12:00:11
35 25662 วิภาพร พวงไธสงค์ 6/5 2019-11-02 12:00:10
36 25682 พีระวัฒน์ จริตรัมย์ 6/4 2019-11-02 12:00:08
37 28457 ชนัญญา พิมพ์ทอง 6/6 2019-11-02 12:00:08
38 25555 ภัสราภรณ์ ดวงสาพล 6/5 2019-11-02 12:00:06