Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33263 บัญชี
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางนิรมล แพงวิเศษ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 141
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 35
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24169 ธนพล กิ้นบุราณ 6/4
2 24516 สุธาวัลย์ บุญมา 6/4
3 24293 สุจิตรา นักธรรม 6/4
4 24079 สุธาทิพย์ เขียวหวาน 6/4
5 24105 ภัทรา ประดิษฐพล 6/4
6 24274 กวินนา นุชศิลา 6/6
7 24037 ทศพล พรหมแก้ว 6/10
8 24398 เอกสิทธิ์ มงคลรัตน์ 6/5
9 24016 นรินธร ธรรมประดิษฐ์ 6/10
10 24157 วาสนา ถนอมทรัพย์ 6/10
11 24418 วิลาสินี จันทร์ลา 6/10
12 24131 วิชานนท์ สุขละม้าย 6/9
13 24159 สุดามาศ พิศงาม 6/10
14 27787 กีรติ เจริญทั้งวิทยา 6/11
15 26970 เจษฏา ยศนาม 6/9
16 24450 พิมพ์ลภัส บำเพ็ญทาน 6/4
17 26931 สหรัฐ ศรีธวัชพงศ์ 6/5
18 26226 นภัสนันท์ หลีนนวรัตน์ 6/5
19 24356 อดิศร วิเศษปะ 6/6
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th