Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33263 บัญชี
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางนิรมล แพงวิเศษ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 141
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 45
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24784 ปัทมพร ทองพัด 6/11
2 24820 ชนิตา เกิดปั้น 6/11
3 24801 อิงหมอน แซ่ฮ้อ 6/11
4 24786 พิยะดา คงอยู่ดี 6/7
5 25048 ศุภกร อ่ำฟัก 6/4
6 27723 ณัฐวุฒิ บำรุงทรัพย์ 6/7
7 24917 ธนภรณ์ วิรุณพันธ์ 6/7
8 25157 นริศรา เจโคกกรวด 6/10
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th