Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33263 บัญชี
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางนิรมล แพงวิเศษ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 141
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25198 กุลนิษฐ์ ตะนุกิจ 6/8
2 25102 สหรัฐ ว่องไว 6/10
3 25180 ณัฐชนน ไผ่นอก 6/5
4 24778 ณัฐวดี คำหวาน 6/7
5 24783 น้ำพุ กันศิริ 6/7
6 25126 สุภัสสรา จันทร์แดง 6/6
7 24734 พรนภัส แฉ่งประเสริฐ 6/6
8 25134 ณัฐพงษ์ พูลสุวรรณ 6/4
9 24988 อุมาวรรณ์ พันธุสิน 6/11
10 24919 นภาพัชร พนะชัย 6/11
11 25128 หนึ่งฤทัย สุขใจคำ 6/6
12 25254 ชุติมา อำนาจ 6/11
13 25127 สุภาพร ศรีภิรมย์ 6/4
14 25105 จารุวรรณ หมวกหลำ 6/4
15 25290 วีรภัทร ทองคำ 6/11
16 24715 ปภาวิชญ์ ภูมิคอนสาร 6/10
17 25287 ชยากร เพิ่มพูล 6/4
18 27680 สายฟ้า เจริญชัย 6/5
19 27758 วรรณรภา สิทธาจารย์ 6/11
20 27015 กนกวรรณ หมั่นจำรูญ 6/4
21 25154 ญาดา สุทธิสนธิ์ 6/5
22 25088 ธีรพงษ์ พงษ์แก้ว 6/11
23 24869 จรรยา ถาดทอง 6/5
24 24887 วาสนา สังอยู่ 6/5
25 24800 อารีรัตน์ ศรีเกตุ 6/5
26 25177 ชยาพล ภูศรี 6/11
27 24937 อภิสรา จันทร์สุวรรณ 6/8
28 24923 พิมพ์ แรมลี 6/7
29 25182 นราธิป เเก้วไทย 6/7
30 25129 อรรถยา สวัสดี 6/4
31 24855 นิพิฐพนธ์ แจ่มรัตน์ 6/8
32 27712 ธรรณธร คงเซ้ง 6/6
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th