Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
2
นางวิไลพร รื่นสุข
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 712
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 45 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24987 อรอุมา บัวประดิษฐ์ 6/8
2 24929 รุ่งฤดี บุญจันทร์ 6/7
3 25152 ชนิกานต์ หอมยก 6/7
4 24979 ศศิรินทร์ บุรุษเลี่ยม 6/8
5 24936 สุมินชา เกตุแก้ว 6/10
6 24922 ปิยดา ศิริสุวรรณ์ 6/11
7 24744 สุธาสินี บุตรนุช 6/10
8 25202 พลอยชมภู เชิงกราน 6/8
9 24975 มาริษา ปัททุม 6/8
10 24935 สุดารัตน์ อ่อนสงค์ 6/4
11 24972 พัชราพร ไพสิฐวิทยางกูร 6/6
12 24982 สโรชา ควรปราโมทย์ 6/6
13 24923 พิมพ์ แรมลี 6/7
14 27722 กฤตวัฒน์ มณีเทศ 6/7
15 24869 จรรยา ถาดทอง 6/5
16 24739 มัทนียา ศรพระจันทร์ 6/7
17 24920 บัณฑิตา โพธิ์จักร 6/7
18 25059 ธุวพร พลงาม 6/8
19 25110 นัทมน ชังชั่ว 6/11
20 25079 สิริมณี อาจปรุ 6/8
21 25175 อิศริยา ด้วงมีผล 6/8
22 24839 สโรชา ชะเอมเทศ 6/10
23 24831 ปัทมา หฤทัย 6/10
24 24915 ณิชชารีย์ กุลณิชาวรศิษฐ์ 6/7
25 24875 เดือน สามนคร 6/8
26 24927 โยษิตา ขวัญนาค 6/8
27 24926 ภัทรธิดา ตาตะสุต 6/5
28 25122 ศศิมา มีศาลา 6/8
29 24932 ศิริวรรณ ศรีสง่า 6/5
30 24912 กรรณิกา คำพิลา 6/10
31 24732 ปนัดดา ดัดถุยาวัตร 6/6
32 25123 ศิริญทิพย์ อรุณเดช 6/10
33 24887 วาสนา สังอยู่ 6/5
34 24885 รินทร์ฤดี ม่วงเปลี่ยน 6/4
35 25198 กุลนิษฐ์ ตะนุกิจ 6/8
36 25246 อานนท์ นาสา 6/8
37 27725 ทองเอก กษัตริย์ 6/7
38 24729 ณัฐรดี สัตยามะระ 6/10
39 27720 รุ่งทิวา เทพลา 6/7
40 25064 ปริมล แพรดำ 6/7
41 27712 ธรรณธร คงเซ้ง 6/6
42 27702 วัชราภา อบอุ่น 6/5
43 25182 นราธิป เเก้วไทย 6/7
44 25056 ณัฐกาญจน์ สานุ่ม 6/8
45 25200 ทอฝัน จันทร์ทอง 6/8
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th