Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
2
ครู ภัทฉรา ตั้งนรกุล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 712
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 35 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 23975 วิรัญชนา เจตนะจำนงค์ 6/8
2 26957 ณัฏฐณิชา สุขประเสริฐ 6/8
3 26962 เมวรินทร์ ถาวรรัตน์ 6/8
4 24503 ปิยะเนตร ใครอามาตย์ 6/6
5 24111 ศิภัสสร ชัยราษฎร์ 6/6
6 24378 สุธิดา ฝึกความดี 6/8
7 24374 พัชริดา ศิริรุ่งงาม 6/5
8 24150 นิลาวัลย์ ภูแผนนา 6/6
9 24102 พรนัชชา นะภิใจ 6/8
10 24228 กิตติยา สุขเทพ 6/6
11 24381 อภิญญา ผิวพรรณ 6/5
12 24011 ชลธิชา เมฆแสน 6/8
13 24187 นิศารัตน์ อัมฤทธิ์ 6/6
14 26961 พันธุ์ทิพา ทิพย์นนท์ 6/8
15 24179 กนกวรรณ สุนทรแก้ว 6/5
16 24065 บัณฑิตา เพียรทรัพย์ 6/5
17 24389 นันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ 6/8
18 26232 ปิยะธิดา ตันเจริญ 6/6
19 27782 สุพรรณีย์ ภิรมย์ศรี 6/6
20 24244 ศรัญญา หนูเรียง 6/6
21 26936 สุรางคณา ม้อยจังหาร 6/6
22 24399 กนกภรณ์ โยธาประเสริฐ 6/5
23 24112 สิทธิญา หลีนวรัตน์ 6/6
24 25444 ณัฐวดี รัศมีรังษีธรรม 6/11
25 24146 ณัฐณิชา พรหมชาติ 6/5
26 24031 ชญานินท์ จีนขจร 6/11
27 24411 ปิยะธิดา ผิวนวล 6/6
28 24532 รัฐศาสตร์ ภู่ถนนนอก 6/6
29 24262 วรวุฒิ อู่นอก 6/5
30 26935 วาศิณี อุ่นชา 6/6
31 24382 อรไท ม่วงศรี 6/5
32 24383 อรสุมา แสดใหม่ 6/4
33 24322 ธารทิพย์ ทองสุข 6/4
34 26937 โสวิรัตน์ ใยดี 6/6
35 23962 ช่อทิพย์ มากคล้าย 6/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th