ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33265  ช่างดอกไม้สด
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูสมภิศ ชาภักดี
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25816 อัสรีนา ดาวนีย์ 6/6 2019-11-02 12:09:27
2 28471 กฤษณะ บุญศรีทอง 6/8 2019-11-02 12:09:27
3 25644 ณัชชา กลิ่นจัตุรัส 6/11 2019-11-02 12:08:09
4 25742 ชิดชนก ไพรพนัส 6/8 2019-11-02 12:07:41
5 25719 นครินทร์ รอดเจริญ 6/8 2019-11-02 12:07:38
6 28480 สกุลทิพย์ แก้วนำ 6/9 2019-11-02 12:07:35
7 25513 ณภัทร ภายวัน 6/9 2019-11-02 12:07:14
8 25527 สหรัถ เชยกลิ่น 6/8 2019-11-02 12:06:56
9 25854 เมวิกา ขำบุญมั่น 6/8 2019-11-02 12:06:38
10 25892 ชลนิภา ศรีสุวรรณ์ 6/5 2019-11-02 12:06:38
11 25895 ณัฐนรี กองสำลี 6/5 2019-11-02 12:05:21
12 25731 สมาธิ วังหงษา 6/9 2019-11-02 12:05:00
13 25842 ฐิติพร วงษ์เนตร 6/11 2019-11-02 12:04:53
14 25926 ธนัชพันธ์ ภักดีวงษ์ 6/9 2019-11-02 12:04:17
15 25949 ศศิธร สายสิญจน์ 6/11 2019-11-02 12:04:16
16 25878 พัชรพล ซังขาว 6/9 2019-11-02 12:03:57
17 26027 ไพรวัลย์ มารศรี 6/9 2019-11-02 12:03:47
18 25749 นคนันทินี สินอ้วน 6/10 2019-11-02 12:03:13
19 25894 ณัฐชญา ภู่เทศ 6/5 2019-11-02 12:02:41
20 26042 ดวงกมล บุญฤทธิ์ 6/6 2019-11-02 12:02:41
21 27008 วัฒนา บุญนะ 6/11 2019-11-02 12:02:24
22 25649 ประสิตา วังมะนาว 6/5 2019-11-02 12:02:15
23 26062 อรอุมา รวยลาภ 6/5 2019-11-02 12:02:08
24 25656 มณฑกาญจน์ บุญญารัตน์สกุล 6/5 2019-11-02 12:01:58
25 25967 ณัฐวัฒ จูบ้านพร้าว 6/9 2019-11-02 12:01:56
26 28498 พิรญาณ์ ทับสิงครา 6/11 2019-11-02 12:01:55
27 28485 ศศิธร สุทธิพันธุ์ 6/10 2019-11-02 12:01:32
28 25664 สาริกา พูนยศ 6/5 2019-11-02 12:01:32
29 25653 เพชรดา ร่มบัวเเก้ว 6/5 2019-11-02 12:01:27
30 25935 อรรถพล สวรรค์น้อย 6/11 2019-11-02 12:00:59
31 25537 กุลสตรี ไชยยศ 6/11 2019-11-02 12:00:45
32 25801 เบญญาภา เเหลมเพ็ชร 6/11 2019-11-02 12:00:35
33 26047 ปิยวรรณ มังกรแก้ว 6/11 2019-11-02 12:00:30
34 25695 พรรณษา พูลธนะ 6/11 2019-11-02 12:00:20
35 26055 วรรณษา ดำรงดี 6/11 2019-11-02 12:00:17
36 26014 ธนากร รอดธูป 6/4 2019-11-02 12:00:15
37 25658 ลลิตา เกตุแก้ว 6/11 2019-11-02 12:00:10
38 28495 ฉัตรตระการ สร้อยทอง 6/11 2019-11-02 12:00:06