ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33252  ช่างไม้
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูวีระยุทธ ยอดมะลิ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37 (เต็ม)
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28499 หทัยรัตน์ คงสิทธิ์ 6/11 2019-11-02 12:02:33
2 28450 พลฤทธิ์ แช่ม 6/4 2019-11-02 12:02:29
3 26032 สินธร ภักดี 6/7 2019-11-02 12:02:27
4 25880 รัตนะดิษฐ์ จำรัส 6/8 2019-11-02 12:02:26
5 25497 พัชรพร คงโหมด 6/6 2019-11-02 12:02:18
6 25897 ทิพย์วรินทร์ หาญมนตรี 6/4 2019-11-02 12:02:17
7 25585 อนุรักษ์ ใจปทุม 6/5 2019-11-02 12:02:16
8 25891 ชนนิกานต์ พลอยพลาย 6/7 2019-11-02 12:02:15
9 25702 ละอองดาว อุ่มวงศ์ 6/6 2019-11-02 12:02:12
10 25810 วิรัชชา วิสุทธิวัฒน์ 6/7 2019-11-02 12:02:10
11 25657 มานิชยา วงศ์ศิริศิลป์ 6/5 2019-11-02 12:02:00
12 28462 ภิญญดา เพียวงษ์ 6/7 2019-11-02 12:01:51
13 25954 อนงค์ภัทร์ วรภาษี 6/11 2019-11-02 12:01:46
14 25983 อทิตย์ เมืองทรัพย์ 6/8 2019-11-02 12:01:35
15 25684 สุเมธ อินต๊ะวงค์ 6/5 2019-11-02 12:01:27
16 25673 ชลธาร แตงไทย 6/5 2019-11-02 12:01:25
17 28464 กมลภพ นาสมปอง 6/7 2019-11-02 12:01:19
18 25494 นันทัชพร พันธุ์แตง 6/7 2019-11-02 12:01:17
19 25606 สุภาภร แม่ประสพ 6/8 2019-11-02 12:01:17
20 25941 นิตยา ฉิมแก่น 6/10 2019-11-02 12:01:08
21 25928 พงศกร ช่วยเมือง 6/8 2019-11-02 12:01:04
22 26039 จิราภา ภู่ถนนนอก 6/7 2019-11-02 12:01:03
23 25777 วิสุทธิ์ เทียนพัชรนันท์ 6/7 2019-11-02 12:00:58
24 25625 พัฒนกิจ ทองคล้าย 6/8 2019-11-02 12:00:54
25 25953 สุรัสวดี เฮงฮู้ 6/10 2019-11-02 12:00:54
26 25711 ชัยเทพ พุ่มประยูร 6/7 2019-11-02 12:00:50
27 25938 จุฑารัตน์ ถิ่นสุขธนพัฒน์ 6/11 2019-11-02 12:00:37
28 25586 กมลชนก จันดอกรัก 6/7 2019-11-02 12:00:36
29 25678 ธาราดล เสาร์ทอง 6/7 2019-11-02 12:00:30
30 25648 เบญญาภา เหล่ากนทา 6/7 2019-11-02 12:00:20
31 25997 กฤษณะ ศรสูงเนิน 6/6 2019-11-02 12:00:20
32 25718 ธนาธิป แก้วคุ้มภัย 6/6 2019-11-02 12:00:19
33 25689 ธมลวรรณ สมมัง 6/4 2019-11-02 12:00:18
34 25956 อมรรัตน์ นามเทพ 6/11 2019-11-02 12:00:17
35 25683 รัตนะ เปียพะเนาว์ 6/8 2019-11-02 12:00:13
36 25746 ทิพย์สุวรรณ์ สุเทวพร 6/4 2019-11-02 12:00:13
37 25715 ธนภัทร สมิตานนท์ 6/8 2019-11-02 12:00:09