Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ32209 เซปักตะกร้อ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายเล็ก เกษร
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 903
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 35 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25189 วุฒิพงษ์ รณหงษา 5/8
2 25180 ณัฐชนน ไผ่นอก 5/5
3 24814 ศุภกิจรัตน์ ม่วงคุ้ม 5/10
4 24800 อารีรัตน์ ศรีเกตุ 5/5
5 25104 กมลวรรณ พุทธจันทร์ 5/4
6 24744 สุธาสินี บุตรนุช 5/10
7 24943 ชลสิทธิ์ รวมธรรม 5/8
8 25115 มินตรา จำปาทอง 5/4
9 25263 นิภาพร แซ่อุ้ย 5/7
10 25270 พีรยา คำเอี่ยม 5/4
11 25092 ปราโมทย์ บุญมี 5/5
12 25280 สุพัตรา ทรัพย์ประภา 5/7
13 25295 พีรณัฐ รักษาสกุล 5/10
14 24889 สิตานัน กลยณี 5/7
15 25136 ชวณัฐ ชัชสกุล 5/7
16 25112 พรพิมล เพิ่มสุข 5/4
17 25290 วีรภัทร ทองคำ 5/11
18 25145 วรวรรษ มะปราง 5/5
19 24987 อรอุมา บัวประดิษฐ์ 5/8
20 27756 นงนภัส พลอยล้วน 5/11
21 25123 ศิริญทิพย์ อรุณเดช 5/10
22 25185 ภัทรพงศ์ เลื่อนเกื้อ 5/8
23 25193 สหัสวรรษ ชัยรัตนศักดา 5/4
24 24837 ศลิษา โคตรคำ 5/11
25 25168 วรรณพร เอี่ยมประเสริฐ 5/7
26 25040 ณัฐพล สำเภาเเก้ว 5/5
27 27703 คาเชน สิงห์มอญ 5/5
28 27751 นันทวัฒ สุดตา 5/10
29 25204 ศิรินธร เพ็ญนาถ 5/5
30 24808 พัฒนชน เนยโอชา 5/10
31 24975 มาริษา ปัททุม 5/8
32 25246 อานนท์ นาสา 5/8
33 27758 วรรณรภา สิทธาจารย์ 5/11
34 24810 ภาสวิชญ์ สิทธิพลวรเวช 5/10
35 24809 พิพัฒน์พงศ์ ปิ่นมี 5/5
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th