ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง33251  การผลิตพันธุ์ไม้
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 37
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25578 พงศกานต์ ตรีชินะพงศ์ 6/7 2019-11-03 12:26:01
2 25514 ณัฐพร เรียนดารา 6/9 2019-11-02 16:06:21
3 25968 ณัฐวุฒิ จูบ้านพร้าว 6/9 2019-11-02 16:05:36
4 25782 อาทิตย์ สิทธิเสถียร 6/11 2019-11-02 15:58:34
5 25902 ประสิตา ไชยสงค์ 6/7 2019-11-02 15:00:16
6 26065 จิรายุ เจมมี่ เรนเดลล์ 6/6 2019-11-02 12:55:22
7 26082 สาริน สุทธิยาพิวัฒน์ 6/11 2019-11-02 12:54:28
8 25763 ธนกร บุตรวิชา 6/8 2019-11-02 12:39:21
9 25631 สพลเชษฐ์ สินอุดม 6/5 2019-11-02 12:21:17
10 25741 ชันยพร สุราช 6/8 2019-11-02 12:19:15
11 25745 ณัฏฐณิชา สมิตะเกษตริน 6/8 2019-11-02 12:18:48
12 26010 ดลชนก สะทองเพ็ชร 6/7 2019-11-02 12:18:26
13 26040 ณัฐธิดา มะลิลา 6/8 2019-11-02 12:17:52
14 28468 นัยเนตร จันทวิมล 6/8 2019-11-02 12:13:30
15 25990 ธาราธาร ทองสุข 6/5 2019-11-02 12:13:26
16 28483 สิรวิชญ์ เพ่งผุดผ่อง 6/9 2019-11-02 12:13:22
17 25780 สุริยาวุธ งามยิ่ง 6/9 2019-11-02 12:13:19
18 25899 บุษกล กรุงไกรจักร 6/4 2019-11-02 12:13:06
19 25603 วรัญญา โฉมพระกลับ 6/5 2019-11-02 12:12:58
20 25627 ภราดร พรโสภณ 6/5 2019-11-02 12:12:27
21 28528 ชานนทน์ พูลพล 6/9 2019-11-02 12:11:57
22 25856 วรรัตน์ เชาว์ไวย์ 6/9 2019-11-02 12:11:07
23 25740 จุฑาทิพย์ ถนอมนุ่ม 6/8 2019-11-02 12:11:06
24 25802 ประภาพร โสศรีสุข 6/7 2019-11-02 12:10:44
25 25753 ปัทมพร ไชยไชย 6/9 2019-11-02 12:10:34
26 28544 ธนกฤต ศรีไพรสวรรค์ 6/7 2019-11-02 12:10:22
27 25637 กัณฐรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 6/7 2019-11-02 12:09:04
28 25708 อุทุมพร สุนทรการันต์ 6/11 2019-11-02 12:08:55
29 26001 จิตรกร จันทบาล 6/7 2019-11-02 12:08:26
30 25630 ศิรินทร บัวผัน 6/8 2019-11-02 12:07:06
31 25652 พิชชาพิมพ์ โพธิ์สาวัง 6/10 2019-11-02 12:04:00
32 28461 จิราพร พลซา 6/7 2019-11-02 12:03:02
33 25591 ณัชชา เสนานิมิต 6/7 2019-11-02 12:03:02
34 25565 สุมินตรา หลวงแรง 6/7 2019-11-02 12:03:01
35 25755 พลอยคราม ปานรัตน์ 6/10 2019-11-02 12:01:52
36 25465 อติภา คล้ายทอง 6/7 2019-11-02 12:01:50