Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32202 การเขียนภาพสีน้ำ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายบุญเลิศ อละสัตย์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 224
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 35
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25077 สร้อยสุดา แตงเผือก 5/8
2 25175 อิศริยา ด้วงมีผล 5/8
3 25205 สุชาดา เกิดสุข 5/8
4 25234 วิภพ อักษรกลาง 5/8
5 25220 ทัตเทพ คำปลิว 5/8
6 27728 พัทธกรณ์ สวนพฤกษา 5/8
7 27730 วุฒิชัย นิเวศน์ศิลป์ 5/8
8 27729 ยศวัฒน์ ศรีทอง 5/8
9 24801 อิงหมอน แซ่ฮ้อ 5/11
10 25179 ณัฐกิตติ์ วัฒแก้ว 5/8
11 24820 ชนิตา เกิดปั้น 5/11
12 25177 ชยาพล ภูศรี 5/11
13 24948 ธรรมรัฐ ผาธรรม 5/8
14 25254 ชุติมา อำนาจ 5/11
15 27680 สายฟ้า เจริญชัย 5/5
16 27760 ญาณวุฒิ ลัดกระทุ่ม 5/11
17 24778 ณัฐวดี คำหวาน 5/7
18 27704 ธนภัทธิ์ จั่นช้าง 5/5
19 25127 สุภาพร ศรีภิรมย์ 5/4
20 25213 จิรวัฒน์ ชัยขันธ์ 5/8
21 27698 ภูสิญจ์ พุ่มประดับ 5/4
22 25126 สุภัสสรา จันทร์แดง 5/6
23 24783 น้ำพุ กันศิริ 5/7
24 25248 กฤชมน นพกนกรัตน์ 5/4
25 24951 นรชาติ จักสาน 5/8
26 25232 วสิษฐ์พร ทิพย์ประโภชน์ 5/6
27 24855 นิพิฐพนธ์ แจ่มรัตน์ 5/8
28 25085 กิตติรัตน์ ขีดเขียน 5/11
29 24886 รุจาภา แสงสว่าง 5/6
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th